Biznes plan

WYSZUKIWARKA


Polecane strony


Obróbka aluminium

Tagi


zakupy | Daewoo | transakcja | przykładowy biznes plan | weksel | kultura | prawo handlowe | zarządzanie przedsiębiorstwem | obligacje | hipoteka |
Rekrutacja i selekcja pracowników w przykładowej firmie XJeśli chodzi o proces zatrudniania pracowników w drukarni, można powiedzieć, że składa się z dwóch etapów. Drukarnia zatrudnia zarówno pracowników na stanowiskach robotniczych jak i kierowniczych. Zatem rekrutacja i selekcja musi zwrócić uwagę na dwa różne od siebie czynniki. Inne kryterium rekrutacji i selekcji będzie dotyczyło pracowników robotniczych a inne pracowników którzy będą pracowali na stanowiskach kierowniczych. Można stwierdzić, że ze względu na rodzaj prowadzonej działalności firmy, nie wszystkie osoby mogą być zatrudnione na pracowników pracujących bezpośrednio w dziale produkcji. Osoby starające się o pracę na stanowiskach robotniczych muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje. Kwalifikacje te dotyczą ukończenia szkoły poligraficznej, w drukarni jest wiele maszyn poligraficznych, których obsługa wymaga odpowiednich umiejętności. Dlatego do pracy najchętniej przyjmowane są osoby które ukończyły szkoły związane z poligrafią, lub odpowiednie kursy. Jest to bardzo ciężka praca dlatego maszyny obsługują mężczyźni. Jest pewna grupa osób, które pracują w dziale obróbki, są to kobiety. Dział obróbki zajmuje się obróbką wyprodukowanych przez maszyny poligraficzne etykiet. Tutaj pracujące osoby nie muszą posiadać konkretnych kwalifikacji poligraficznych, więc proces przyjmowania osób pracujących w dziale obróbki nie jest zbyt skomplikowany, bowiem osoby oceniające złożone listy motywacyjne i CV nie eliminują, chcących uzyskać zatrudnienie w firmie z powodu braku ukończenia szkoły poligraficznej. Bardzo podobna sytuacja występuje przy zatrudnieniu osób do działu kontroli jakości i zaopatrzenia a także sprzedaży. Osoby starające się o pracę na tych stanowiskach powinny posiadać innego rodzaju umiejętności w postaci ukończenia co najmniej studium ekonomicznego.

Nieco odmienne wymagania są stawiane przez firmę, dla osób, które chcą pracować w dziale plastycznym. Cały dział plastyczny jest wyposażony w wysokiej klasy komputery a także maszyny, które przygotowują odpowiednie elementy do procesu produkcji. Zatem dział produkcji nie jest „samowystarczalny” i nie mógłby funkcjonować bez działu plastycznego. Osoby starające się o prace w dziale plastycznym muszą znać obsługę komputera a także mieć pewnego rodzaju umiejętności plastyczne. Często osoby zatrudnione do działu plastycznego powinny ukończyć szkołę plastyczną.

Jeszcze innego rodzaju kwalifikacjami powinny być obdarzone osoby starające się o pracę w dziale księgowości. Tutaj osoby takie powinny ukończyć studia wyższe ze specjalizacją w tym kierunku.

Wszystkie osoby, które starać się będą o uzyskanie pracy na stanowiskach kierowniczych, a mianowicie na kierownika produkcji, zaopatrzenia i handlowego powinny mieć także ukończone studia wyższe.

Jednak należy stwierdzić, że na podstawie określonych dokumentów nie można, na początku, określić czy dana osoba posiada właśnie te określone i wymagane kwalifikacje i czy sprawdzi się w pracy. Dlatego jest i na to sposób w postaci zatrudnienia na okres próbny, który trwa 3 miesiące. Jeśli dana osoba „nie sprawdzi” się umowa o pracę nie zostaje przedłużona. Jednak dla firmy nie jest to dobre rozwiązanie, ponieważ można bez końca szukać tej odpowiedniej osoby a to mogłoby doprowadzić do chaosu w firmie. Dlatego proces selekcji pracowników powinien być przeprowadzany w sposób umiejętny i dokładny.

Wszystkie osoby starające się o pracę w drukarni składają w sekretariacie firmy swoje listy motywacyjne i curriculum vitae następnie listy te są analizowane wspólnie przez kierowników. Oni selekcjonują osoby, biorąc pod uwagę różne kryteria a mianowicie: wiek, płeć, kwalifikacje, miejsce zamieszkania itp. Jednak na podstawie kilku informacji napisanych na kartce nie można do końca stwierdzić czy dana osoba nadaje się dodanej pracy. Podstawą dalszych kroków w procesie selekcji pracowników jest rozmowa kandydatów. Kierownicy dokonują selekcji przyszłych pracowników, przedstawiają swoje decyzje właścicielowi drukarni. Głównym przedmiotem, mającym szczególne znaczenie, w procesie selekcji pracowników, są właśnie kwalifikacje.

Dalsza rekrutacja przebiega w następujący sposób. Listy motywacyjne osób, które przeszły procesy selekcji, przedstawione są właścicielowi, który podejmuje decyzję kiedy zainteresowani spotykają się osobiście z kierownikami. Osoby te zostają poinformowane telefonicznie o terminie rozmowy z kierownikami. Dalszym etapem selekcji jest rozmowa kandydatów na dane stanowisko z kierownikami. Jeśli jest większa ilość kandydatów, spośród nich zostaje wybranych trzech którzy według ich opinii najbardziej się nadają na stanowisko. W późniejszym etapie wyznaczony jest termin kolejnej rozmowy kandydata, lecz tym razem z samym właścicielem, to on sam decyduje która z osób zostanie przyjęta na dane stanowisko.

Ze względu na wysokie bezrobocie firma w sporadycznych przypadkach zamieszcza ogłoszenia dotyczących chęci zatrudnienia pracowników. Jest wiele osób, które same przychodzą do firmy pytając o wolne miejsca pracy. Kierownicy zapisują dane i numery telefonów osób, które starają się o pracę, po to aby w razie potrzeby zatrudnienia pracowników powiadomić ich o spotkaniu. Dotyczy to zarówno pracujących na stanowiskach kierowniczych jak również robotniczych.

Rozpoczynając swą działalność właściciel zatrudniał trzech pracowników, którzy pracowali wraz z nim. Jeżeli właściciel potrzebował dodatkowych pracowników zatrudniane były osoby znajome, pracujących już pracowników. Z biegiem rozwoju firmy w roku 1990 nastąpiła największa rekrutacja. Do firmy zostało przyjęte około 40 osób, do roku 2000 odeszła tylko jedna osoba, a przyjętych zostało 5. Ruch kadrowy jest bardzo słaby, związane jest to z dużym bezrobociem oraz z małą ilością miejsc w tej firmie. Duże bezrobocie wiąże się z trudnością znalezienia jakiejkolwiek pracy, dlatego pracownicy tej firmy dbają o swoje posady.

Statystyka tekstu: znaki - 5915 | słowa - 791 | zdania - 50

Tagi: #rekrutacja pracowników #CV #curriculum vitae #selekcja pracowników #praca #pracownicy

Podobne tematy:
- Rekrutacja i selekcja pracowników
- Wywiady w procesie selekcji pracowników
- Istota zarządzania zasobami ludzkimi (pracownikami)
- Planowanie zasobów ludzkich
- Referencje i testy w procesie rekrutacji

Nowe tematy:
- Upadłość podmiotów umowy faktoringowej
- Potrzeby klientów według ekonomii
- Sytuacja firmy Opel na rynku
- Oferta firmy Opel na tle konkurencji
- Historia firmy Opel
- Wybór medium reklamowego
- Osobiste zabezpieczenia wierzytelności
- Formy zabezpieczeń wierzytelności banku
- Controlling w przedsiębiorstwie
- Czy giełda to odbicie sytuacji gospodarczej kraju