Biznes plan

WYSZUKIWARKA


Polecane strony


Tagi


faktury | transport | kalkulator rat kredytowych | praca | obniżka cen | handel internetowy | handel | rachunek | zadłużenie | spółki handlowe |
Dystrybucja produktów (1)Dystrybucja jest narzędziem marketingowym wykorzystywanym w celu organizowania dostępnych i dogodnych dla konsumentów miejsc świadczenia usług; wymaga zatem znajomości cech oferowanych usług i potrzeb konsumentów oraz technologii i kosztów ich świadczenia. Ważna jest bowiem identyfikacja klientów (wraz z ich segmentacją), a także określenie, jak dużo i jakich usług potrzebują, jak często będą z nich korzystać oraz gdzie i w jakich warunkach chcą zaspokajać swoje potrzeby.

Głównym celem dystrybucji jest dostarczanie nabywcom produktu o właściwej jakości, w odpowiednim czasie i miejscu, w najbardziej dogodnych formach i warunkach dokonywania zakupów i po możliwie najniższych kosztach. Dystrybucja produktów turystycznych ma miejsce przed ich konsumpcją.

Zarządzanie dystrybucją obejmuje cały proces usługowy ze szczególnym uwzględnieniem aranżacji miejsca i warunków świadczenia wraz z ich lokalizacją oraz rozstrzygnięcia dotyczące sposobów pozyskiwania pieniędzy, sprowadzające się do dwóch grup zagadnień: wyboru kanałów dystrybucji (rodzaju, struktury i liczby) oraz organizacji przepływu strumienia pieniędzy i oferowanych ofiarodawcom korzyści.

Koncentruje się ona na funkcjonowaniu kanału dystrybucji, który w odniesieniu do usług można traktować jako szczególne współdziałanie organizacji i konsumenta w specjalnym miejscu i czasie w celu wymiany użyteczności i wartości. W kanale dystrybucji usług następuje bowiem materializowanie się procesu usługowego. Wybór celów dystrybucji związany jest z określeniem jej roli w procesie zaspokajania potrzeb odbiorców.

Do podstawowych czynników determinujących systemy dystrybucji można zaliczyć:
1) produkt, jego cechy i funkcje
2) segment klientów, któremu oferuje się produkt (rynek docelowy)
3) system dystrybucji firm konkurencyjnych
4) zasoby finansowe i możliwości organizacyjno - techniczne

Kwestia dystrybucji sprowadza się tu do diagnozy sytuacji wyjściowej otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego organizacji oraz kontroli działań wynikających z realizacji procesu usługowego (dostarczenie usług konsumentom).

Organizacje non-profit świadczą usługi bezpośrednio konsumentom, więc ich kanały dystrybucji są proste, krótkie i bezpośrednie. Jednak specyficzną cechą odróżniającą je od tych, którymi posługują się firmy biznesu, jest ich dwukierunkowość. Obserwuje się bowiem występowanie dwu kanałów dystrybucji - równoległych i równorzędnych, lecz skierowanych w przeciwne strony.

Jeden, którego celem jest dostarczanie konsumentom (świadczonego przez organizację) produktu, biegnie od organizacji do użytkownika usługi. Drugi ma kierunek odwrotny: od fundatora do organizacji. Funkcją pierwszego kanału jest realizacja procesu świadczenia usługi, drugiego zaś - gromadzenie środków rzeczowych i finansowych na działalność.

Układ kanałów dystrybucji w organizacjach non-profit determinują cele dystrybucji, którymi z punktu widzenia wytwórcy usług są:
- zaspokojenie potrzeb i preferencji konsumentów
- realizacja celów gospodarczych i finansowych organizacji
- utrzymanie ciągłości procesu usługowego

Dystrybucja jest ważnym instrumentem nie tylko pozyskiwania nowych klientów, lecz także utrzymania dotychczasowych, bowiem dla konsumentów dostępność usług w odpowiednim (zgodnie z preferencjami) miejscu i czasie składa się na ocenę komfortu procesu usługowego.

W świadczeniu usług publicznych dominuje dystrybucja bezpośrednia. Wynika to z cech tych usług, wyznaczających konieczność osobistego kontaktu usługodawcy z konsumentem. Może ona przejawiać formę stacjonarnej lub niestacjonarnej. Dystrybucja stacjonarna charakteryzuje się świadczeniem usług w stałym punkcie siedziby organizacji. Może przyjmować formę scentralizowanej, gdy dotyczy skomplikowanych usług wymagających specjalnych form ich świadczenia z wykorzystaniem wysoko kwalifikowanych pracowników i sprzętu specjalistycznego lub gdy wymaga tego tradycja. W tym przypadku ma ona charakter wyłączny, a proces świadczenia usług odbywa się w wybranym przez organizację miejscu. Nie scentralizowana dotyczy natomiast tych rodzajów usług, które charakteryzują się dużą częstotliwością nabywania i mogą być w pewien sposób standaryzowane lub świadczone jednocześnie dużym grupom konsumentów.

Ten rodzaj dystrybucji wymaga tworzenia sieci oddziałów, filii czy różnych punktów usług przez organizacje non-profit, jak na przykład sieci szkół podstawowych, przychodni zdrowia, kin, domów parafialnych itd. W przypadku dystrybucji niestacjonarnej realizowany jest postulat zbliżenia usługi do konsumenta. Zapewnia ona maksimum dostępności i wygody przez fakt przeniesienia procesu usługowego do mieszkania klienta lub jego siedziby, gdy konsumentem usług jest inna organizacja.

Wraz z rozwojem dostępności różnych środków technicznych i mediów można zaobserwować pomyślne próby ich wykorzystania w procesie dystrybucji usług publicznych.

Częstotliwość korzystania z usług decyduje o intensywności rozmieszczenia miejsc świadczenia usług, wyznaczając typ dystrybucji: intensywną, selektywną lub ekskluzywną. Dystrybucja intensywna ma zastosowanie w usługach o wysokiej częstotliwości nabywania i niskim koszcie świadczenia. W tym przypadku organizacje nie ograniczają dostępności świadczenia usług i lokalizują punkty usługowe w miejscach tworzenia się zapotrzebowania. Kanały dystrybucji intensywnej są bardzo szerokie i służą także penetracji obsługiwanego rynku. Przyczyniają się wtedy do wzrostu sprzedaży usług.

Dystrybucja selektywna polega na świadczeniu usług jedynie przez wybrane placówki. Ograniczanie liczby miejsc świadczenia usług powoduje większą koncentrację nabywania usług, co wpływa na obniżenie kosztów działania placówek i umożliwia wzrost jakości procesu usługowego.

Ma także na celu dostosowanie liczby miejsc świadczenia usług do klientów potrzebujących częstej lub okresowej konsumpcji oraz zogniskowanie działań organizacji na wybranych segmentach rynku. Dystrybucja ekskluzywna przejawia się oferowaniem produktów/usług w jednym, a najwyżej kilku miejscach na danym rynku. Ma zastosowanie w procesie świadczenia usług wyspecjalizowanych, wybieralnych, epizodycznego zakupu oraz luksusowych. W celu ich nabycia konsumenci są skłonni poświęcić wiele czasu i wysiłku.

Sposób konsumpcji usług, ich ranga w hierarchii potrzeb, a także w odczuciach opinii społecznej, w powiązaniu z wielkością rynku docelowego i jego rozmieszczeniem przestrzennym, determinują szerokość systemu dystrybucji i stopień intensywności świadczenia usług. Wpływa to także na wyposażenie techniczne i organizację pracy placówek, które ponadto są uwarunkowane nie tylko specyfiką i funkcjami produktu, lecz także jego ceną oraz możliwościami finansowymi instytucji.

Statystyka tekstu: znaki - 6742 | słowa - 814 | zdania - 41

Tagi: #dystrybucja #marketing #marketing mix #klienci #produkty #usługi

Podobne tematy:
- Dystrybucja produktów (2)
- Kanały dystrybucji produktów
- Po co piszemy biznes plan i jaki jest jego schemat i funkcje
- Siemens - jakość i obsługa klienta (2)
- Potrzeby klientów według ekonomii

Nowe tematy:
- Likwidacja środka trwałego - jak przeprowadzić
- Lampy kryształowe - Niezwykła elegancja i ponadczasowy styl
- Potrzeby klientów według ekonomii
- Sytuacja firmy Opel na rynku
- Oferta firmy Opel na tle konkurencji
- Historia firmy Opel
- Wybór medium reklamowego
- Osobiste zabezpieczenia wierzytelności
- Formy zabezpieczeń wierzytelności banku
- Controlling w przedsiębiorstwie