Biznes plan

WYSZUKIWARKA


Polecane strony


Tagi


szkolenia | dług | badanie opinii publicznej | General Motors | emisja | karty płatnicze | karta kredytowa | Panasonic | ryzyko kursowe | zakup |
Kredyt bankowyPojęcie kredytu po raz pierwszy użył J. Conrad w 1910 roku. Wywodzi się ono od sowa „credere” co, po łacinie oznacza wierzyć, ufać – jako zaufanie jakim cieszy się ktoś, kto reguluje swoje zobowiązania a słowo kredyt oznaczało jego zdaniem „możliwość otrzymania na podstawie tego zaufania od kogoś dobrowolnie w użytkowanie składników majątku (lub tez usług) w zamian za ekwiwalent”.
Kredyt bankowy jest powiązaniem ekonomicznym pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Natomiast według M. Wypycha jest on „zadłużeniem się niebankowych podmiotów w bankach komercyjnych w oparciu o mechanizm kreacji pieniądza bankowego”. Według innej definicji kredyt bankowy jest stosunkiem ekonomicznym, który wynika z odstąpienia przez bank komercyjny (wierzyciela) dłużnikowi (kredytobiorcy) określonych środków pieniężnych pod warunkiem ich zwrotu w określonym terminie oraz z wynagrodzeniem w postaci odsetek, prowizji.

Z przytoczonych poglądów wynika, że kredyt bankowy jest praktycznie jednoznacznie definiowany w literaturze przedmiotu. Pojęcie kredytu bankowego jest ściśle związane z umową kredytową. Według prawa bankowego „przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kredytu, środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

Tak więc kredyt należy do źródeł finansowania obcego, celowego, zwrotnego i odpłatnego. Kredytobiorca ma swobodę w zakresie wyboru banku komercyjnego, negocjowania warunków przyznania kredytu, ale treść umowy kredytowej musi być zgodna z prawem.

Mimo, że z prawa bankowego wynika, że kredytu udziela się na finansowanie określonego celu to jednak w przypadku niektórych kredytów np. kredytu lombardowego czy kredytu w rachunku bieżącym trudno jest go ustalić.

Warto tutaj zwrócić uwagę na fakt, że bardzo często kredyt jest utożsamiany z pożyczką pieniężną. Faktycznie są to dwie różne formy finansowania obcego. Zgodnie z art. 720 k.c. przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tą samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.
Prawo bankowe umowie pożyczki pieniężnej poświęca tylko jeden przepis i to nie wprost, a jedynie nakazując odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących umowy kredytu w zakresie zabezpieczenia spłaty i oprocentowania.

O ile w przypadku pożyczki pieniężnej jest mowa o przeniesieniu na własność pożyczkobiorcy określonej ilości pieniędzy, o tyle w przypadku kredytu bankowego o oddaniu ich do dyspozycji kredytobiorcy na określony czas w określonym celu np. finansowania zakupu nieruchomości (dom, mieszkanie, apartament). Pożyczka może, ale nie musi być oprocentowana. Nie musi również określać celu, na jaki została udzielona, a więc nie ma także wymogu jej monitorowania. Udzielenie pożyczki nie wymaga szczególnej formy prawnej. Jednak przy wysokiej wartości pożyczki, wskazane jest, dla celów dowodowych, sporządzenie umowy na piśmie. W przypadku, gdy termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, pożyczkobiorca jest zobowiązany ją zwrócić w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez wierzyciela. Umowa pożyczki jest uregulowana kodeksem cywilnym, a kredytu bankowego prawem bankowym. Stąd też kredyty sensu stricte nie mogą być udzielane przez parabanki

Statystyka tekstu: znaki - 3638 | słowa - 490 | zdania - 30

Tagi: #kredyt #banki #pożyczka #zadłużenie #parabanki #pożyczka

Podobne tematy:
- Kredyt inwestycyjny (kredyt celowy)
- Kredyt akceptacyjny
- Jakie kredyty zaciągają przedsiębiorstwa
- Kredyt rewolwingowy
- Cechy kredytów inwestycyjnych

Nowe tematy:
- Likwidacja środka trwałego - jak przeprowadzić
- Lampy kryształowe - Niezwykła elegancja i ponadczasowy styl
- Potrzeby klientów według ekonomii
- Sytuacja firmy Opel na rynku
- Oferta firmy Opel na tle konkurencji
- Historia firmy Opel
- Wybór medium reklamowego
- Osobiste zabezpieczenia wierzytelności
- Formy zabezpieczeń wierzytelności banku
- Controlling w przedsiębiorstwie