Biznes plan

WYSZUKIWARKA


Polecane strony
Tagi


oferta banków | społeczeństwo | rachunki walutowe | apartamenty | kredyt samochodowy | opłaty | kredyty na samochód | kredyty pozabankowe | zabezpieczenie kredytu | finansowanie |
Definicja public relationsZnaczenia pojęcia public relations można szukać już w samym tłumaczeniu. W języku angielskim można by przyjąć, że są to „stosunki z publicznością”, choć lepiej po polsku brzmi sformułowanie „stosunki społeczne” czy „relacje społeczne”. Nie oddaje to jednak w pełni znaczenia i zakresu public relations, stąd przyjęło się używać nazwy angielskiej bez tłumaczenia, aby po prostu nie zatracić tożsamości znaczeniowej ani merytorycznego sensu.

Podobnie wyjaśnia rzecz Krystyna Wojcik: „Użycie w tytule angielskiego wyrażenia public relations nie jest przejawem ani obcojęzycznej maniery, ani tak obecnie modnego dążenia do europejskości, lecz konieczności. Ani bowiem proste leksykalne tłumaczenie nazwy, ani analiza znaczeniowa dwóch składowych wyrazów nie wyjaśniają dostatecznie istoty rzeczy”. Jednocześnie, K. Wojcik nie poprzestaje na tym tak krótkim wyjaśnieniu problemu i rozszerza tę analizę: „Public relations w sensie leksykalnym to stosunki publiczne, czyli pewne statycznie ujęte zjawisko.

Natomiast z analizy znaczeniowej dwóch wyrazów składowych wynika tylko tyle, że: a) chodzi o relacje, a więc – wychodząc od łacińskiego źródłosłowu – zarówno o stosunki, jak też układy i powiązania o charakterze dwustronnym, również psychologicznej, a nie tylko materialnej natury
b) relacje te – w przeciwieństwie do prywatnych, dotyczących jednostek i znanych tylko stronom stosunku – są publicznie postrzegane i kształtowane, dotyczą jednocześnie wielu jednostek lub grup jednostek lub całej publiczności”.

Takie podejście do istoty problemu daje nam już pewny obraz natury i charakteru działań public relations. Dlaczego działań? Dlatego, że można wnioskować z powyższych rozważań, iż PR to zespół aktywności, działań planowych i systematycznych, podejmowanych przez zainteresowany podmiot. Jest to oddziaływanie wszelkiego typu organizacji, a więc przedsiębiorstw, władz, zrzeszeń, partii, związków i instytucji na swoje szeroko rozumiane otoczenie, czyli tzw. publiczność, w celu ukształtowania specyficznej jakości stosunków i układów z tym otoczeniem, przy użyciu głównie komunikowania i jego szczególnego przypadku – pielęgnowania kontaktów oraz dopasowywania się do preferencji i oczekiwań tegoż otoczenia.

Trochę inne rozumienie leksykalne tego terminu reprezentuje W. Budzyński. Według niego w języku polskim spotykamy m. in. takie propozycje, jak:
- stosunki organizacji z otoczeniem
- kreowanie reputacji firmy
- kreowanie prestiżu organizacji
- zarządzanie reputacją
- dialog przedsiębiorstwa ze środowiskiem

Tak pokrótce można by przedstawić sens pojęcia public relations. Pokrótce, ponieważ można jeszcze głębiej analizować powyższe problemy. Jednak na potrzeby niniejszej pracy dalsze dywagacje teoretyczne na temat sensu leksykalnego tego terminu są po prostu niepotrzebne. Bardziej merytorycznych dowodów na poparcie tego rozumowania dostarczają nam definicje public relations. Jednak cały problem polega na tym, że zdefiniowanie terminu public relations (PR) jest niezwykle trudne.

Tagi: #public relations #marketing #wizerunek marki

Podobne tematy:
- Co to jest Public Relations
- Promocja w organizacji non profit (3)
- Promocja w marketingu mix
- Promocja w organizacji non profit (2)
- Definicja bankowości elektronicznej

Nowe tematy:
- Zastosowanie spółki cywilnej
- Spółka cywilna - istota i charakter
- Spółka cywilna - zarys historyczny
- Co to jest Public Relations
- Definicja public relations
- Kredyt bankowy
- Cele przedsiębiorstwa
- Misja firmy w zarządzaniu strategicznym
- Rola personelu w marketingu mix
- Promocja w organizacji non profit (3)