Biznes plan

WYSZUKIWARKA


Polecane strony
Tagi


kredyt obrotowy | kampania reklamowa | misja | pożyczki dla firm | wywieranie wpływu | ocena pracowników | rachunek bieżący | zarządzanie strategiczne | kredyty samochodowe | hierarchia potrzeb |
Co to jest Public RelationsObszerną definicję Public Relations znajdziemy w Webster New International Dictionary. Według niego PR to:
„Promocja wzajemnych kontaktów i dobrej reputacji między osobą, firmą lub instytucją a innymi osobami, szczególnymi grupami odbiorców lub ogółem społeczeństwa, poprzez dystrybucję łatwo interpretowalnych materiałów i rozwijanie przyjaznej wymiany zdań, oraz ocena reakcji danej grupy odbiorców”.

Natomiast Institute of Public Relations zdefiniował tę dyscyplinę w następujący sposób: „Praktyczne działania w ramach public relations to planowy i nieustanny wysiłek, aby stworzyć i utrzymać dobrą reputację przedsiębiorstwa oraz wzajemne zrozumienie między instytucją a odbiorcami jej działań”.

Należy podkreślić, że bardzo charakterystyczne dla powyższych definicji są takie wyrażenia jak: planowe, systematyczne, reputacja, zrozumienie, zaufanie, dostosowywanie się. Trwałość, ciągłość i systematyczność działalności nie jest zabiegiem formalnym, lecz wynika z oczywistego dążenia do realności celów PR.

Charakter tzw. ogólnych celów PR wymusza w sposób naturalny konieczność stałego kontaktu i dialogu z otoczeniem, obserwowania stosunku otoczenia do organizacji, przede wszystkim zaś pozyskiwania tworzywa do działalności informacyjnej, jakim są, tzw. pozytywne fakty, organizacyjne „punkty dodatnie”. Nie mogą one być sztucznie „produkowane” dopiero, kiedy rozpoczyna się jakaś kampania PR, ale powinny być efektem stałego interesowania się organizacji opiniami i oczekiwaniami otoczenia. Kto zwleka z gromadzeniem „punktów dodatnich” aż do momentu, gdy będzie mógł za jednym podejściem zrobić wiele dobrego, ten nigdy niczego nie dokona – tak można by ująć zasadę systematyczności i ciągłości PR.
Kontynuując powyższe rozważania można, zawężając omawiane terminy do działań prowadzonych przez przedsiębiorstwo, zaproponować ogólny termin „kształtowanie wyobrażenia o przedsiębiorstwie”.

Propozycja ta wynika z przyjęcia za główny cel tej działalności wytworzenia określonego, pożądanego z punktu widzenia zarządu danego przedsiębiorstwa, obrazu tego przedsiębiorstwa w jego otoczeniu podmiotowym. Konsekwencją istnienia tego pozytywnego obrazu może być dopiero osiągnięcie stanu zrozumienia i zaufania, na który to stan zwraca uwagę wielu autorów w swoich definicjach.

Tagi: #public relations #marketing #wizerunek marki

Podobne tematy:
- Definicja public relations
- Promocja w organizacji non profit (3)
- Promocja w marketingu mix
- Promocja w organizacji non profit (2)
- Promocja w organizacji non profit (1)

Nowe tematy:
- Zastosowanie spółki cywilnej
- Spółka cywilna - istota i charakter
- Spółka cywilna - zarys historyczny
- Co to jest Public Relations
- Definicja public relations
- Kredyt bankowy
- Cele przedsiębiorstwa
- Misja firmy w zarządzaniu strategicznym
- Rola personelu w marketingu mix
- Promocja w organizacji non profit (3)