Biznes plan

WYSZUKIWARKA


Polecane strony


Ogrodnictwo

Tagi


odzież | kredyt mieszkaniowy | Honda | hotel | kursy | Stany Zjednoczone | konto bankowe | Ferrari | dłużnik | Floryda |
Rynek kapitałowy w USAW gospodarce rynkowej wyróżnić można wiele rodzajów rynków – finansowy, towarowy, nieruchomości oraz wiele innych. Rynek finansowy, na którym odbywa się obrót instrumentami finansowymi, będąc najbardziej rozległym rynkiem, spełnia funkcję usługową i aktywizującą wobec pozostałych rynków. Można więc powiedzieć, że rynek finansowy stanowi oś gospodarki, wokół której umiejscowione są pozostałe jej elementy.

Sposób funkcjonowania rynku finansowego określa system finansowy – w gospodarce rynkowej stanowi on mechanizm zapewniający cyrkulację pieniądza i kapitału oraz świadczenie różnego rodzaju usług finansowych. Składa się na niego kilka elementów, w tym także ten najbardziej nas interesujący - rynek kapitałowy.

Rynek kapitałowy dzieli się na następujące dwa podstawowe rynki – publiczny i niepubliczny. Aby rynek mógł być nazwany publicznym, muszą być spełnione trzy podstawowe warunki. Musi obejmować:
• proponowanie nabycia lub nabywanie emitowanych papierów wartościowych
• przy wykorzystaniu środków masowego przekazu lub w inny sposób (ogólnie dostępny odbiorcom)
• oraz jeżeli propozycja jest skierowana bezimiennie lub imiennie do ponad 500 osób (wg. przepisów SEC)

Przepisy dotyczące rynku papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych dopuszczają pewne wyjątki od tej zasady, jak np. proponowanie papierów wartościowych w wyniku postępowania upadłościowego i egzekucyjnego,
lub proponowanie nabywanie własnych akcji przez spółkę w celu ich umorzenia.

Jak wynika z powyżej przedstawionego schematu ważną rolę odgrywa rozgraniczenie na rynek pierwotny i wtórny:
• rynek pierwotny - to proponowanie przez emitenta (lub jego przedstawiciela) usługowego nabycia emitowanych w serii papierów wartościowych nowej emisji np. zakup akcji spółki przeprowadzającej emisję w trakcie procesu wchodzenia na giełdę
• rynek wtórny - to nabywanie lub proponowanie nabycia emitowanych w serii papierów wartościowych przez inne podmioty, np. zakup akcji na giełdzie na zwykłej sesji

Sprawą wymagającą podkreślenia jest fakt, że obrót papierami wartościowymi może się odbywać wyłącznie na rynkach regulowanych (czyli na giełdzie i zorganizowanym rynku pozagiełdowym) za pośrednictwem banków i podmiotów prowadzących działalność maklerską. Wyjątkami od tej zasady są sytuacje gdy transakcja dotyczy:
- papierów wartościowych (obligacji) emitowanych przez Rząd USA
- przenoszonych papierów wartościowych w drodze dziedziczenia
- transakcji cywilnoprawnych pomiędzy dwiema osobami fizycznymi
- podmiotu dominującego i jego podmiotu zależnego
- papierów wartościowych przenoszonych w drodze postępowania upadłościowego lub egzekucyjnego

Sprzedaż wyemitowanych papierów wartościowych odbywa się na rynku pierwotnym. Nie dokonuje się tu obrót papierami wartościowymi, a jedynie pierwotna zamiana kapitału na wyemitowane papiery udziałowe lub wierzytelności.
Obrót papierami dokonuje się wyłącznie na rynku wtórnym – wyróżniamy trzy rodzaje takiego obrotu.

Najbardziej zorganizowany i bezpieczny jest giełdowy obrót papierami wartościowymi. Centralną instytucją organizującą transakcje kupna-sprzedaży papierów wartościowych w obrocie giełdowym wtórnym są giełdy papierów wartościowych.

Obrót giełdowy ma charakter publiczny, oparty jest na dokładnie określonych ramach prawnych i odbywa się według ustalonych procedur. Jest to rynek wysoce sformalizowany – na giełdzie notowane są spółki spełniające określone warunki formalne, np. określona wielkość kapitału, struktura organizacyjna, odpowiednia historia działalności, zweryfikowane sprawozdania finansowe za określony okres oraz odpowiednie rozproszenie i płynność akcji. Stąd też w obrocie giełdowym znajdują się papiery wartościowe największych i najbardziej renomowanych spółek i instytucji publicznych.

Na giełdzie dokonywane są na bieżąco wyceny wszystkich notowanych walorów – wyniki notowań giełdowych i indeksy giełdowe stanowią podstawowe dane do analiz i określania koniunktury nie tylko dla rynku kapitałowego (i poszczególnych spółek i instytucji), ale dla całej gospodarki.

Obecnie coraz większe znaczenie zyskuje obrót pozagiełdowy (OTC – Over The Counter Market). Jest to rynek publiczny, można powiedzieć że alternatywny w stosunku do rynku giełdowego, także regulowany stosownymi przepisami prawnymi i procedurami postępowania. Ponieważ wymogi emisyjne są mniej (model europejski rynku kapitałowego) lub bardziej ograniczone (model anglo-amerykański) w stosunku do rynku giełdowego, jest uważany za bardziej ryzykowny i spekulacyjny.

Na wysoce rozwiniętych rynkach finansowych obrót pozagiełdowy jest ważnym segmentem systemu finansowego. Dla małych i średnich spółek, nie kwalifikujących się do wejścia na giełdę, obrót pozagiełdowy jest alternatywnym do kredytu źródłem pozyskania kapitału, gdyż wejście na ten rynek jest łatwiejsze oraz, co według mnie ważniejsze, koszt wejścia i koszt samego obrotu jest znacznie niższy.

Statystyka tekstu: znaki - 5011 | słowa - 619 | zdania - 29

Tagi: #inwestycje #giełda papierów wartościowych #finanse #biznes #zarobek #zarabianie

Podobne tematy:
- Giełda jako wskaźnik koniunktury ex-ante
- Czy giełda to odbicie sytuacji gospodarczej kraju
- Krach na giełdzie w 1997 roku a kryzys gospodarczy
- Krach na giełdzie w 1987 roku a kryzys gospodarczy
- Uczestnicy rynku papierów wartościowych

Nowe tematy:
- Likwidacja środka trwałego - jak przeprowadzić
- Lampy kryształowe - Niezwykła elegancja i ponadczasowy styl
- Potrzeby klientów według ekonomii
- Sytuacja firmy Opel na rynku
- Oferta firmy Opel na tle konkurencji
- Historia firmy Opel
- Wybór medium reklamowego
- Osobiste zabezpieczenia wierzytelności
- Formy zabezpieczeń wierzytelności banku
- Controlling w przedsiębiorstwie