Biznes plan

WYSZUKIWARKA


Polecane strony


tłumacz przysięgły uk

Tagi


rzadkość | bankowość elektroniczna | notowania akcji | Seat | księgowość | fundusze inwestycyjne | sprzedaż aut | chwilówki | akredytywa | public relations |
Controlling w przedsiębiorstwieGeneza controllingu sięga bardzo głęboko. Prawdopodobnie już w XV w. na dworze angielskim działał „controller" notujący wpływy i wydatki środków pieniężnych oraz różnego rodzaju dóbr. W latach 50-tych, 60-tych XX w. idea controllingu stopniowo zaszczepiana była w państwach Europy Zachodniej takich jak: Niemcy, Francja, Szwajcaria.

Controlling w Polsce pojawił się stosunkowo niedawno, na początku lat dziewięćdziesiątych, przede wszystkim w polskich oddziałach firm zagranicznych. Początkowo zainteresowanie controllingiem było nieduże, ale dzięki działalności wielu wyspecjalizowanych firm doradczych, głównie Akademii Controllingu w Gdańsku oraz Szkoły Controllingu w Katowicach koncepcja ta rozpowszechniała się bardzo szybko.

Popularyzacja controllingu w Polsce miała kilka podstawowych form, po pierwsze pionierzy polskiego controllingu, dysponujący wiedzą fachową nabytą głównie za granicą popularyzowali controlling przede wszystkim za pośrednictwem fachowych czasopism. Do najbardziej znanych pionierów w tej dziedzinie zaliczyć można: Jacka Goliszewskiego, Stefana Olecha oraz Halinę Błoch.

Po drugie controlling docierał do Polski za pośrednictwem tłumaczeń dzieł obcojęzycznych (niemieckich, angielskich, francuskich). Po trzecie pojawiło się bardzo wiele prac teoretycznych, stanowiących tłumaczenia, adaptację lub kompilację teoretycznych prac zagranicznych.

W Polsce mamy do czynienia z różnorodnością pojęć i poglądów w kwestii controllingu. Controlling definiowany jest bardzo niejednoznacznie i bardzo ogólnie-może zostać określony jako subsystem systemu zarządzania ukierunkowujący działalność przedsiębiorstwa na realizację celów, a szczególnie celów finansowych.

Przez controlling najogólniej rozumie się proces sterowania zorientowany na wynik przedsiębiorstwa, realizowany przez planowanie, kontrolę i sprawozdawczość. W bardziej kompleksowym ujęciu controlling to system wzajemnie określanych przedsięwzięć, zasad, metod i technik służących wewnętrznemu systemowi sterowania i kontroli, zorientowanemu na osiągnięcie założonego wyniku.

Często też powtarza się w literaturze określenie controllingu jako zintegrowanego podsystemu kierowania, planowania, kontroli i informacji, wspierającego adaptację i koordynację całego systemu zarządzania, bądź jako procesu nawigacji i sterowania gospodarczego za pomocą planu.

Przez pojęcie controllingu rozumie się również doradzanie, koordynowanie, a także ujmowanie, urealnianie i urzeczywistnianie systemu wiedzy o przedsiębiorstwie, co w działalności praktycznej przejawia się przygotowaniem i oddaniem do dyspozycji kadry kierowniczej przedsiębiorstwa metod, technik, instrumentów i modeli, schematów interpretacyjnych oraz informacji zasilających planowanie i nadzorowanie procesów realizacji planów, a także koordynowanie przebiegu realnych procesów społeczno-materialnych.

Controlling określany jest więc jako system zarządzania przedsiębiorstwem, w skład którego wchodzą: planowanie, kierowanie a także kontrola poczynań przedsiębiorstwa. Filarami wspierającymi są sprawny system informacyjny i miarodajny system kalkulacji kosztów. Controlling traktowany jest również także jako system wspomagania kierownictwa przedsiębiorstwa w procesie strategicznego i operacyjnego zarządzania, orientujący decyzje i działania kierownictwa wszystkich szczebli zarządzania na globalne cele przedsiębiorstwa.

Podstawowym zadaniem controllingu w przedsiębiorstwie jest zapewnienie warunków do długotrwałej egzystencji przedsiębiorstwa i zagwarantowanie stabilności zatrudnienia, którą osiąga się przez tworzenie odpowiednich struktur wewnętrznych w przedsiębiorstwie i zintegrowanie celów z systemem planowania oraz systemem informacyjnym.

Poprzez stwierdzenie, iż controlling przyczynia się do podniesienia stopnia osiągnięcia celów całego systemu jednocześnie podkreśla się funkcje koordynacyjną controllingu, która bezpośrednio zależy od uzyskiwania, przekazywania i przetwarzania informacji

Złożoność idei controllingu narzuca konieczność jego systematyzacji. W tym celu mogą być wykorzystane różne kryteria klasyfikacyjne. Z punktu widzenia zakresu działania wyróżnić można: controlling kompleksowy, controlling produkcyjno-finansowy oraz controlling finansowy.

Controlling może być również ujęty z punktu widzenia funkcji, jakie pełnią poszczególne służby w przedsiębiorstwie, według tego kryterium najczęściej wyróżnia się: controlling projektów, controlling badań i rozwoju, controlling gospodarki materiałowej, controlling produkcji, controlling marketingu, controlling zasobów ludzkich, controlling finansowy.

Statystyka tekstu: znaki - 4632 | słowa - 519 | zdania - 26

Tagi: #controlling #zarządzanie #zarządzanie strategiczne #firma #przedsiębiorstwo #nadzór

Podobne tematy:
- Proces szkoleń w przedsiębiorstwie X
- Znaczenie logistyki w przedsiębiorstwie
- Jakie kredyty zaciągają przedsiębiorstwa
- Oceny pracownicze
- Kiedy szkolimy pracowników

Nowe tematy:
- Likwidacja środka trwałego - jak przeprowadzić
- Lampy kryształowe - Niezwykła elegancja i ponadczasowy styl
- Potrzeby klientów według ekonomii
- Sytuacja firmy Opel na rynku
- Oferta firmy Opel na tle konkurencji
- Historia firmy Opel
- Wybór medium reklamowego
- Osobiste zabezpieczenia wierzytelności
- Formy zabezpieczeń wierzytelności banku
- Controlling w przedsiębiorstwie