Biznes plan
https://kancelaria-windykacja.pl/

WYSZUKIWARKA


Polecane strony


wino Primitivo

Tagi


logistyka | prawo | ECR | kredytodawca | kredyt dla firmy | Renault | analiza swot | umowa | firma | marka |
Formy zabezpieczeń wierzytelności bankuPolskie prawo nie zna zamkniętej listy zabezpieczeń, a praktyka bankowa tworzy coraz nowsze instytucje, gwarantujące zwrot należności. Wśród prawnych form zabezpieczenia zwrotności kredytu można wyróżnić:
- zabezpieczenia osobiste
- zabezpieczenia rzeczowe

Osoba udzielająca zabezpieczenie osobiste odpowiada całym swoim majątkiem, np. z tytułu wystawienia weksla własnego in blanco. Przy zabezpieczeniu rzeczowym wierzyciel egzekwuje swoje roszczenia z zastawionych rzeczy lub praw majątkowych. W sytuacji ustanowienia zabezpieczenia na rzeczach (towarach, maszynach , budynkach) bank domaga się zazwyczaj cesji praw z polis ubezpieczeniowych dotyczących tych rzeczy, np. ubezpieczenia od ognia.

Inną klasyfikacją zabezpieczeń jest ich podział na:
a) zabezpieczenia instytucjonalne, które są skierowane swą strukturą i naturą prawną na zabezpieczenie wierzytelności: poręczenie, awal, gwarancja bankowa, zastaw, hipoteka, przewłaszczenie,
b) nietypowe zabezpieczenia instytucjonalne, które z natury służą innym celom , zaś uzyskany przy ich pomocy stan zabezpieczenia jest jakby efektem wtórnym, np. cesja, przejęcie długu, pełnomocnictwo, kaucja, blokada środków na rachunku.

Ustanowienie zabezpieczenia ma miejsce na podstawie umowy. Zmiany pierwotnych ustaleń mogą nastąpić za zgodą stron, wówczas gdy jedna z nich o to zawnioskuje. Jeśli nastąpiło pogorszenie sytuacji gospodarczej kredytobiorcy bank może żądać ustanowienia prawnego zabezpieczenia, mimo przyznania kredytu bez niego. Może też uzależnić zmianę terminu lub innych warunków spłaty kredytu od dodatkowego zabezpieczenia, a także wyrazić zgodę na zwolnienie lub zmianę zabezpieczeń, jeśli kredytobiorca o to wystąpi, a taka zmiana nie spowoduje nadmiernego zwiększenia ryzyka banku.

We wszystkich ustanowieniach ograniczonych praw rzeczowych na składnikach majątku kredytobiorcy lub osób trzecich, np. w formie zastawu lub hipoteki, logiczne jest żądanie równoczesnej cesji na rzecz banku praw z polis ubezpieczeniowych tych składników majątkowych.

W przypadku oświadczeń woli składanych w imieniu jednostek gospodarczych w sprawach o ustanowieniu i wszelkich zmianach zabezpieczenia kredytu wymagane są podpisy osób prawnie umocowanych do podejmowania zobowiązań majątkowych.

Należy również podkreślić, iż ta sama wierzytelność może być zabezpieczona kilkoma rodzajami zabezpieczeń. O kolejności i zakresie ich realizacji decyduje wówczas wierzyciel, jeśli strony nie umówiły się inaczej.

Statystyka tekstu: znaki - 2485 | słowa - 308 | zdania - 18

Tagi: #wierzytelności #kredyty #dług #hipoteka #czek #weksel in blanco

Podobne tematy:
- Osobiste zabezpieczenia wierzytelności
- Prawne formy zabezpieczania kredytów - część 4 (ostatnia)
- Kredyt płatniczy dla firm
- Kredyt rewolwingowy
- Bankowość elektroniczna jako kanał komunikacji z klientem

Nowe tematy:
- Likwidacja środka trwałego - jak przeprowadzić
- Lampy kryształowe - Niezwykła elegancja i ponadczasowy styl
- Potrzeby klientów według ekonomii
- Sytuacja firmy Opel na rynku
- Oferta firmy Opel na tle konkurencji
- Historia firmy Opel
- Wybór medium reklamowego
- Osobiste zabezpieczenia wierzytelności
- Formy zabezpieczeń wierzytelności banku
- Controlling w przedsiębiorstwie