Biznes plan

WYSZUKIWARKA


Polecane strony


www.poukladany.eu

Tagi


apartamenty | hossa | cesja | kontrakty terminowe | weksel in blanco | szkolenia | organizacja | NYSE | zyski | czasopisma |
Osobiste zabezpieczenia wierzytelnościZabezpieczenia osobiste to te, przy których dłużnik ponosi osobistą odpowiedzialność za spłatę długu. Gwarantuje on całym swoim obecnym i przyszłym majątkiem, że wywiąże się ze zobowiązań wobec banku.

W sytuacji, gdyby występowała większa liczba wierzycieli, a majątek dłużnika był zbyt mały, dług jest dzielony odpowiednio do wartości wierzytelności. Przechodzenie do gospodarki rynkowej i rozwój różnych form kredytu sprawił, że zabezpieczenia te nabierają coraz większego znaczenia.

Wierzyciel, którym jest najczęściej bank, odmawia udzielenia kredytu, jeśli nie uzyska odpowiedniego zabezpieczenia, w tym także osobistego. Zabezpieczenia tego typu odgrywają również rolę poza stosunkami kredytowymi.

Do zabezpieczeń osobistych zalicza się:
1) zabezpieczenie prawa powszechnego
- poręczenia cywilne (art. 876 i nast. K. c.)
- cesja dla zabezpieczenia (art. 509 k. c.)
- przejęcie długu (art. 519 i nast. k. c.)
- przystąpienie do długu
- gwarancja bankowa (art. 40 i nast. prawa bankowego)
2) zabezpieczenia regulowane prawem wekslowym
- weksel in blanco (art. 10 prawa wekslowego)
- poręczenie wekslowe (art. 30 i nast. prawa wekslowego)
- indos zastawniczy (art. 19 prawa wekslowego)
3) inne formy zabezpieczeń osobistych
- ubezpieczenie kredytu
- akredytywa

Do zabezpieczeń osobistych zalicza się także takie czynności prawne jak:
1) udzielenie nieodwołalnego pełnomocnika bankowi przez kredytobiorcę do podejmowania wypłat z rachunku bankowego kredytobiorcy w innym banku i zarachowania ich na spłatę kredytu
2) zastrzeżenie odstąpienia w razie niewykonania umowy
3) klauzula potrącenia zastrzeżona w umowie kredytowej, w której kredytobiorca upoważnia bank kredytujący z wpływów na rachunku kredytobiorcy w tym banku

Czynności te nie służą jednak zabezpieczeniu osobistemu w przyjętym tu znaczeniu, ponieważ nie otwierają wierzycielowi drogi do zaspokojenia się z majątku innej niż dłużnik osoby. Te i podobne im w swej funkcji czynności (np. zastrzeżenie kary umownej, poddanie się dłużnika egzekucji w akcie notarialnym) wzmacniają wierzytelność w sensie ułatwienia jej realizacji z majątku własnego dłużnika.

Statystyka tekstu: znaki - 2155 | słowa - 278 | zdania - 27

Tagi: #wierzytelności #kredyty #dług #cesja #poręcznie #weksel in blanco

Podobne tematy:
- Formy zabezpieczeń wierzytelności banku
- Prawne formy zabezpieczania kredytów - część 4 (ostatnia)
- Kredyt rewolwingowy
- Kredyt płatniczy dla firm
- Kredyt bankowy

Nowe tematy:
- Likwidacja środka trwałego - jak przeprowadzić
- Lampy kryształowe - Niezwykła elegancja i ponadczasowy styl
- Potrzeby klientów według ekonomii
- Sytuacja firmy Opel na rynku
- Oferta firmy Opel na tle konkurencji
- Historia firmy Opel
- Wybór medium reklamowego
- Osobiste zabezpieczenia wierzytelności
- Formy zabezpieczeń wierzytelności banku
- Controlling w przedsiębiorstwie