Biznes plan
gablotykroll.pl

WYSZUKIWARKA


Polecane strony


szkolenia warszawa

Tagi


spółka jawna | komis | rachunkowość | image przedsiębiorstwa | makler | piramida potrzeb Maslowa | wyprzedaż | karty kredytowe | rachunek oszczędnościowy | zabezpieczenie spłaty kredytu |
Szkolenia pracowników firmyJedną ze skuteczniejszych metod zarządzania w przedsiębiorstwie są szkolenia pracowników. Rozwój zasobów pracy zyskuje obecnie duże znaczenie. Źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa staje się zdolność załogi do tworzenia innowacji oraz projektowania i wdrażania zmian strategicznych.

Jednocześnie umożliwienie rozwoju zawodowego przynosi poprawę szans na rynku i inne korzyści dla pracownika. Jako jeden z obszarów zarządzania zasobami ludzkimi obejmuje całokształt działań podejmowanych w organizacji, wspierających doskonalenie kwalifikacji i motywacji pracowników, pracowników celu wyposażenia ich potencjału zawodowego we właściwe i niezbędne do wykonania obecnych przyszłych zadań. Ostatecznie przyczynia się do osiągnięcia celów przedsiębiorstwa i indywidualnych celów pracowników.

Szkolenie zawodowe stanowi podstawowe narzędzie rozwoju kadr. Obejmuje ono, bowiem realizowane w organizacji procesy uczenia, ukierunkowane na uzupełnianie posiadanych kwalifikacji o nowe elementy wiedzy, umiejętności, cech osobowych i zachowań.

Dzięki temu zapewnia odpowiedni standard wykonania pracy, podnosi elastyczność i dyspozycyjność zasobów ludzkich, ułatwia wdrażanie nowych technik i technologii, sprzyja integracji i zaangażowaniu załogi oraz zrozumieniu wartości, do których organizacja dąży i zmian, które wprowadza. Szkolenie jest, więc doskonaleniem zasobów ludzkich w procesie kształtowania ich postaw. Służy utrzymaniu i poprawie efektywności wykonywanej pracy. Przyczynia się do rozwinięcia umiejętności pracownika w przyszłej pracy. Na szkolenia podwładnych wysyła się w ramach adaptacji społeczno-zawodowych, zaś w przypadku nowo przyjętych pracowników w ramach potrzeb, które potrzebne są do wykonania aktualnych i przyszłych zadań na obecnie zajmowanym stanowisku lub przygotowujące do zmiany stanowiska lub zawodu.

Obecnie upowszechnia się pogląd, że szkolenie powinno być procesem ciągłym z naciskiem na samokształcenie charakterystyczne dla organizacji uczącej się.

Organizacja ta wspiera uczenie się podejmowane przez jej członków oraz stwarza ludziom przestrzeń i formalne warunki do myślenia, zadawania pytań i refleksji, jak również zachęca ich do kwestionowania istniejącego stanu rzeczy i proponowania usprawnień. Koniecznym warunkiem opracowania wiarygodnego planu szkolenia i osiągnięcia zamierzonych efektów jest dobre rozpoznanie potrzeb szkoleniowych przedsiębiorstwa i poszczególnych pracowników. Niedostosowanie treści i form szkolenia do rzeczywistych potrzeb pracowników organizacji prowadzi do marnotrawstwa środków, rodzi frustrację i niechęć do uczestnictwa w przyszłych przedsięwzięciach szkoleniowych, gdyż utrudnia przyswojenie i praktyczne wykorzystanie przyswojonej wiedzy, nabytych umiejętności i wyuczonych zachowań.

Źródła identyfikacji potrzeb szkoleniowych stanowią: plany przedsięwzięć realizowanych w firmie, takich jak wdrożenie nowego produktu, systemu zapewnienia jakości, nowej techniki lub technologii, systemu ocen pracowniczych, wielozawodowości na stanowiskach robotniczych. Do nich należą również plany szkoleń obligatoryjnych w obszarze ochrony przeciwpożarowej, bhp, czy uprawnień zawodowych, plany zatrudnienia i wewnętrznych przemieszczeń pracowników, w tym plany karier zawodowych Do identyfikacji potrzeb ważna jest też analiza pracy (opisy stanowisk pracy i zakres obowiązków), okresowa ocena pracowników, zawierająca dane o wynikach pracy, mocnych i słabych stronach oraz ich aspiracjach i oczekiwaniach.

O potrzebie szkoleń decydują też nie sformalizowane wywiady
z pracownikami na temat samooceny, oceny zwierzchnika przez podwładnego
i odwrotnie, postrzeganych problemów sukcesów zawodowych oraz potrzeb szkoleniowych. Do kluczowej decyzji potrzebna jest także obserwacja pracowników podczas wykonywania zadań oraz prowadzona dokumentacja kadrowa. Opracowany plan szkolenia dla pracowników sprzyja konkurencyjności firmy i rozwojowi zawodowemu pracowników, którzy nie są ograniczeni koniecznością wykonywania ciągle tych samych zadań.

Szkolenie pracowników to działanie mające na celu uzupełnienie wiedzy
i kształcenie umiejętności niezbędnych do wykonywania określonej pracy. Dotyczy to każdej formy nauki związanej z zawodem. Każde szkolenie pracowników jest skuteczne, o ile przyczynia się do pogłębiania wiedzy oraz rozwoju intelektualnego pracowników. Szkolenia dostarczają pracownikom informacji niezbędnych do podjęcia pracy i prawidłowego wykonywania obowiązków. Zaspokajają potrzeby rozwojowe firmy oraz wyposażają pracowników w narzędzia i wiedzę, których wykorzystanie pobudza rozwój firmy. Sprawiają ponadto, że pracownicy czują się w firmie dobrze, ponieważ są dobrze doinformowani i kompetentni oraz wiedzą, że pracują w firmie zainteresowanej rozwojem zawodowym swoich pracowników.

Pracownicy powinni być szkoleni, gdy istnieje taka potrzeba. Wydaje się to oczywiste, ale wiele firm szkoli pracowników wtedy, kiedy akurat jest dogodny czas albo niska cena, nie zaś wtedy, gdy rzeczywiście szkolenie jest konieczne.

Istnieją trzy sytuacje, w których pracownikom firmy szklenia mogą być potrzebne. Z pierwszą ma się do czynienia wówczas, gdy pojawia się w przedsiębiorstwie nowy pracownik. Większość nowo zatrudnionych osób wymaga przeszkolenia w zakresie obsługi wykorzystywanych w firmie urządzeń i procesów, poznania stosownych procedur i standardów zachowania. Niektórzy z nich przychodzą już z gotowym zestawem umiejętności muszą, więc poznać tylko niuanse procesów obowiązujących w danej firmie.

Druga sytuacja wywołująca potrzebę szkoleń wiąże się z pracownikami starszymi stażem. Szkoleni są oni głównie wtedy, kiedy powstaje potrzeba przeszkolenia pracowników w zakresie np. obcowania z nową technologią. Sytuacja taka zachodzić może w przypadku zakupienia np. komputerów do firmy. Firma, która od czasu do czasu dokonuje zmiany procedur i polityki, musi się liczyć z potrzebą przeszkolenia pracowników.

Trzecia sytuacja wymagająca w firmie szkoleń to taka, w której szkolenie będzie potrzebne jako środek zaradczy. Z taką sytuacją mamy do czynienia w momencie, gdy pracownik nie posiada pewnej podstawowej umiejętności wymaganej do wykonywania danej pracy. Bywa tak wówczas, gdy nowo zatrudniony pracownik z wymaganymi umiejętnościami, nie w pełni sprawdza się na powierzonym stanowisku. Oprócz szkoleń będących odpowiedzią na konkretne potrzeby firmy, można również zaoferować pracownikom możliwość zdobywania nowych umiejętności i wiedzy w celu zwiększenia ich szans na awans. Można stosować ustawiczne szkolenia polegające na tym, że pracownik zapoznaje się z zadaniami wykonywanymi na innych stanowiskach w firmie. By jednak mógł funkcjonować tak wszechstronny program szkoleń w każdym przedsiębiorstwie musi on bazować na głębokim zaangażowaniu właściciela w stały rozwój pracowników i firmy.

Szkolenie pracowników wymaga dużego trudu, pracy i zaangażowania. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji załogi przedsiębiorstwa powinno, więc odbywać się przy pomocy wcześniej opracowanych technik szkoleniowych. Istnieje ich wiele, jednak przy ich wyborze należy brać pod uwagę uczestników oraz potrzeby firmy. Mogą to być między innymi szkolenia w trakcie pracy, które stanowią najlepsze rozwiązanie, gdy nie można przenieść do sali wykładowej materiałów lub urządzeń wykorzystywanych na danym stanowisku. Odbywają się w trakcie pracy, co umożliwia pracownikowi wnikliwie śledzenia całego procesu od rozpoczęcia do jego zakończenia. Są to również techniki takie jak samokształcenie i kształcenie kierowane. Samokształcenie jest często niedocenioną przez właścicieli formą szkolenia. Metoda ta może być bardzo przydatna, jeśli potrzeby szkoleniowe osób zatrudnionych w firmie są bardzo różnorodne.

Pozwala ona pracownikom samodzielnie opanować konkretną wiedzę lub umiejętności i pomijać kwestie mniej przydatne im w pracy. Kształcenie kierowane polega na wykorzystywaniu kompletu materiałów szkoleniowych przygotowanych specjalnie pod kątem nauki samodzielnej. Pracownik wówczas może sam wybrać temat do przyswojenia, wykonać związane z nim zadania, a następnie sprawdzić nowo zdobytą wiedzę i umiejętności. Materiały takie zazwyczaj znajdują się na kasetach video, dyskietkach, CD lub są wydrukowane w postaci podręczników i zeszytów ćwiczeń. Taka technika nauki samodzielnej pracownika często okazuje się skuteczna, ale ma również pewne wady. Dla niektórych pracowników może być po prostu nudna, ponieważ uczący się pozostawiony jest sam sobie i nikt nie zachęca go na bieżąco do podejmowania wysiłku. Nauka samodzielna wymaga wewnętrznej dyscypliny
i nie sprawdza się w przypadku pracowników, którzy z natury nie są nastawieni na realizację celów, albo tych, którzy nie dostrzegają korzyści, jakie dzięki włożonemu wysiłkowi mogą osiągnąć. Można temu zaradzić wyznaczając osobę odpowiedzialną za wspieranie uczącego się pracownika, który może uatrakcyjnić proces samokształcenia, wprowadzając np. dodatkowe zadania do wykonania, jak również zachęcać pracownika do utrzymania wysokiego tempa nauki i realizowania celów szkolenia. Do innych zalecanych technik szkolenia pracowników zalicza się również seminaria szkoleniowe.

Przeprowadzane są one poza codziennym miejscem pracy i prowadzone są przez instruktorów lub moderatorów. Dobrze zaaranżowane seminaria szkoleniowe mogą być świetnym sposobem przekazania wiedzy i nauczenia szeregu umiejętności. Nie są jednak pozbawione wad. Mimo to mają sens. Szkolenie w takiej formie daje nie tylko możliwość zdobycia nowych umiejętności pracownikom, lecz również okazję do dyskusji i wymiany doświadczeń.

Ponadto szkolenie pracowników to doskonalenie zasobów ludzkich
w przedsiębiorstwie. Dzięki rozwojowi tych zasobów przy pomocy szkoleń firma staje się źródłem przewagi nad konkurencją. Mając dobrze przeszkolony potencjał ludzki zdolna jest do tworzenia innowacji oraz projektowania
i wdrażania zmian strategicznych.

Statystyka tekstu: znaki - 9938 | słowa - 1255 | zdania - 73

Tagi: #zarządzanie kadrami #pracownicy #nauka #szkolenia #motywowanie

Podobne tematy:
- Proces szkoleń w przedsiębiorstwie X
- Kiedy szkolimy pracowników
- Szkolenia i coaching
- Rola personelu w marketingu mix
- Oceny pracownicze

Nowe tematy:
- Upadłość podmiotów umowy faktoringowej
- Potrzeby klientów według ekonomii
- Sytuacja firmy Opel na rynku
- Oferta firmy Opel na tle konkurencji
- Historia firmy Opel
- Wybór medium reklamowego
- Osobiste zabezpieczenia wierzytelności
- Formy zabezpieczeń wierzytelności banku
- Controlling w przedsiębiorstwie
- Czy giełda to odbicie sytuacji gospodarczej kraju