Biznes plan

WYSZUKIWARKA


Polecane strony


producent toreb papierowych

Tagi


zarządzanie strategiczne | non profit | inwestowanie na giełdzie | reklama w internecie | łańcuch dostaw | marketing internetowy | karty debetowe | bilans | bankowość | spłata kredytu |
Po co piszemy biznes plan i jaki jest jego schemat i funkcjePowodów jest wiele choć ten podstawowy z pewnością każdemu przychodzi do głowy. A więc od niego zaczniemy wyliczankę - kiedy biznes plan jest przydatny:
- przy uruchamianiu nowej działalności gospodarczej (zakładaniu nowej firmy)
- w zarządzaniu firmą
- w kierowaniu rozwojem firmy
- w zdobywaniu rynku
- w realności biznes planu
- w uzyskaniu efektu finansowego
- w prowadzeniu inwestycji
- w pozyskaniu kredytu
- w korzystnym ulokowaniu kapitału

W jakich sytuacjach biznes plan jest najczęściej obligatoryjny:
- uruchomienie działalności gospodarczej (tworzenie przedsiębiorstw)
- zarządzanie strategiczne
- zarządzanie przedsięwzięciami inwestycyjnymi
- tworzenie wspólnych przedsiębiorstw i przedsięwzięć
- przeprowadzenie fuzji
- pozyskiwanie kapitału (kredyty, pożyczki, leasing)
- prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych
- restrukturyzacja przedsiębiorstw w rozmaitych jej formach (naprawa, postępowanie układowe czy ugodowe, wprowadzenie zarządu komisarycznego)
- likwidacja przedsiębiorstw
- wycenienie przedsiębiorstw
- konkursy na stanowiska kierownicze i kontrakty menedżerskie

A jakie są podstawowe funkcje biznes planu?:

Funkcja wewnętrzna – dokument niezbędny do zarządzania przedsiębiorstwem

Funkcja zewnętrzna – uatrakcyjnienie przedsiębiorstwa w oczach potencjalnych inwestorów:
- banki
- instytucje udzielające funduszy i gwarancji
- odbiorcy i dostawcy firmy
- organizacje społeczne

Funkcje biznes planu wg kryterium organizacyjnego:

I. Funkcje główne:
1. decyzyjna – biznes plan jest decyzją
2. informacyjna – biznes plan to strumień informacji przeszłych, teraźniejszych, przyszłych
3. rachunku ekonomicznego – biznes plan skierowany jest na operację opłacalną finansowo
4. kierowania – działaniami wykonawczymi
5. twórcza – biznes plan pobudza do twórczego myślenia

II. Funkcje wspomagające:
1. organizacyjna – zorganizowanie pracy
2. narzędziowa – uruchomienie środków, metod aby osiągnąć cele, efekty
3. regulacyjna – regulacja przepływów wywołanych wykonywaniem biznes planu

Rzućmy okiem na przykładowy schemat biznes planu:

1. STRESZCZENIE

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA
• Nazwa i forma prawna
• Przedmiot działalności
• Siedziba
• Charakterystyka właścicieli

3. ANALIZA SWOT
• Mocne strony
• Słabe strony
• Szanse
• Zagrożenia

4. CELE PRZEDSIĘBIORSTWA
• Cele krótkoterminowe
• Cele długoterminowe

5. PLAN MARKETINGOWY
• Produkt
• Odbiorcy
• Konkurenci
• Ceny
• Dystrybucja
• Promocja

6. PLAN DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
• Technologia
• Nakłady inwestycyjne
• Źródła finansowania inwestycji
• Plan ilościowy produkcji
• Zaopatrzenie
• Ochrona środowiska

7. PLAN ORGANIZACJI ZARZĄDZANIA
• Schemat organizacyjny
• Zasady zarządzania

8. PLAN ZATRUDNIENIA
• Struktura zatrudnienia
• Płace

9. HARMONOGRAM GŁÓWNYCH ZAMIERZEŃ

10. PLAN FINANSOWY
• Plan przychodów
• Plan kosztów
• Plan rachunku wyników
• Plan nakładów inwestycyjnych
• Plan przypływów pieniężnych

11. OCENA FINANSOWA

Biznes plan zaczyna się od streszczenia, które zawiera: charakterystykę wykonawcy, zlecającego, określenie celu biznes planu i główne wnioski końcowe, przede wszystkim syntetyczną ocenę przewidywanych wyników finansowych.

Charakterystyka ogólna przedsiębiorstwa powinna zawierać podstawowe informacje, takie jak: nazwa firmy, forma prawna, przedmiot działalności, adres siedziby, telefon oraz charakterystykę właścicieli tzn. krótki życiorys biznesowy, udział procentowy w kapitale firmy.

Analiza SWOT zawiera identyfikację i syntetyczną ocenę silnych i słabych punktów firmy oraz szanse i zagrożenia , jakie wiążą się z otoczeniem, w którym działa firma.

Cele przedsiębiorstwa obejmują cele krótkoterminowe czyli na najbliższy rok oraz długoterminowe.

Plan marketingu opiera się przede wszystkim na zarysowaniu elementów, takich jak: produkt, cena, dystrybucja, promocja. Do tego dochodzi też charakterystyka odbiorców i konkurentów.

Plan działalności operacyjnej to plan produkcji wyrobów lub plan świadczenia usług przedstawiony w formie ilościowej. W planie działalności operacyjnej omawia się również takie zagadnienia jak: technologia produkcji (lub usług), nakłady inwestycyjne i źródła ich finansowania, zaopatrzenie oraz działanie związane z zapewnieniem ochrony środowiska naturalnego przed szkodliwymi skutkami prowadzonej działalności firmy.

Plan organizacji i zarządzania w wypadku małego przedsiębiorstwa jest ograniczony do schematu organizacyjnego oraz krótkiej charakterystyki głównych funkcji zarządzania to jest planowania, organizacji, motywowania, kontroli.

Plan zatrudnienia zawiera przede wszystkim strukturę zatrudnienia pracowników firmy wraz z określeniem stawek miesięcznych wynagrodzeń.

Harmonogram głównych zamierzeń dotyczy głównych celów przedsiębiorstwa oraz planów cząstkowych. Powinien on zawierać opis kluczowych zadań w okresie, na który opracowano plan, wraz z terminami ich realizacji.

Plan finansowy może być zredukowany do dwóch zestawień: planu rachunku wyników oraz planu przepływów pieniężnych. Jednakże dla zwiększenia czytelności biznes planu uzasadnione jest opracowanie w formie odrębnych zestawień również szczegółowego planu przychodów, kosztów i nakładów inwestycyjnych.

Ocena finansowa w biznes planie małej firmy opiera się na zestawieniach finansowych. Jest to więc przede wszystkim ocena poziomu i dynamiki zysku netto oraz przepływów pieniężnych netto. Spośród wskaźników finansowych stosuje się najczęściej jedynie wskaźnik rentowności sprzedaży.

Błędne przekonania, że biznes plan musi być:
1. Obszernym, kompleksowym i złożonym opracowaniem, opartym na metodologii i wzorach zachodnich
2. Optymistyczny
3. Jest gwarancją dla kredytu
4. Jest równoznaczny z wnioskiem kredytowym
5. Tworzy się tylko dla potrzeb zewnętrznych

Kluczowe pytania dotyczące budowy biznes planu:
1. Kto powinien go opracować
2. Jak obszerny powinien być plan
3. Na ile dokładny powinien być plan
4. Jak przedstawić ryzyko związane z realizacją biznes planu
5. Czy powinny znaleźć się informacje poufne
6. Jak dobierać potencjalnych inwestorów

Statystyka tekstu: znaki - 6482 | słowa - 673 | zdania - 52

Tagi: #biznes plan #planowanie #schemat biznes planu #przykładowy biznes plan #kredyty #banki

Podobne tematy:
- Co to jest biznes plan - zbiór definicji
- Opis i charakterystyka pracownika
- Proces szkoleń w przedsiębiorstwie X
- Kanały dystrybucji produktów
- Jak napisać pracę magisterską

Nowe tematy:
- Likwidacja środka trwałego - jak przeprowadzić
- Lampy kryształowe - Niezwykła elegancja i ponadczasowy styl
- Potrzeby klientów według ekonomii
- Sytuacja firmy Opel na rynku
- Oferta firmy Opel na tle konkurencji
- Historia firmy Opel
- Wybór medium reklamowego
- Osobiste zabezpieczenia wierzytelności
- Formy zabezpieczeń wierzytelności banku
- Controlling w przedsiębiorstwie