Biznes plan

WYSZUKIWARKA


Polecane strony


Tagi


wakacje | elektronika | koszty | spółka cywilna | wywieranie wpływu | skup aut | Hyundai | mentor | CV | image firmy |
Znaczenie logistyki międzynarodowej ze strategicznego punktu widzenia przedsiębiorstwaLogistyka międzynarodowa to zarządzanie międzynarodowym łańcuchem dostaw rozumiane jako połączenie działalności logistycznej firm-ogniw łańcucha dostaw, zwłaszcza funkcji operacyjnej, finansowej i marketingowej zarządzania logistycznego, a także kontroli przepływu fizycznego dóbr, środków pieniężnych i informacji przez granice i ponad granicami różnych państw. W tej sytuacji mamy do czynienia z wyraźnym podziałem na strategiczne i operacyjne działania logistyczne, przy czym, zgodnie z definicją, działania strategiczne są zintegrowane w obrębie łańcucha dostaw.

Logistyka międzynarodowa ma podstawowe znaczenie jeżeli weźmiemy pod uwagę internacjonalizację przedsiębiorstw. Jej istota dotyczy powiązań przedsiębiorstw w ramach systemów gospodarczych różnych krajów, a treść tych powiązań stanowi wymiana handlowa, z którą zawsze związany jest przepływ towarów lub usług.

Logistyka międzynarodowa ma dwa wyraźne aspekty:
1. Makroekonomiczny - dotyczący tworzenia systemów logistycznych, w którym logistykę międzynarodową uznać można za platformę integracyjną globalizującego się biznesu.
2. Mikroekonomiczny - pozwalający traktować logistykę międzynarodową, rozumianą jako metodę zarządzania ponadnarodowymi łańcuchami dostaw, w kategoriach systemowego narzędzia wspomagającego i optymalizującego procesy handlu zagranicznego.

Dynamiczny rozwój procesów internacjonalizacyjnych w ostatnich dziesięcio¬leciach sprzyja rozwojowi logistyki międzynarodowej, stawiając ją pośród najważniejszych aspektów gospodarowania. Staje się ona wyznacznikiem rozwoju gospodarczego świata. W centrum zainteresowania są zwłaszcza metody zarządzania logistyką międzynarodową. Rozwój tych metod, ich wdrażanie w wielkich transnarodowych korporacjach, wsparte ogromnymi nakładami, jest obok rozwoju technicznego, zmian politycznych i socjoekonomicznych stymulatorem powstawania jednego, globalnego rynku.

Z tworzeniem systemu logistycznego w firmach i między firmami z różnych państw wiąże się konieczność podziału wszystkich decyzji logistycznych na decyzje podejmowane w zakresie zarządzania strategicznego i decyzje w zakresie zarządzania operacyjnego.

Przyjmuje się, że decyzje logistyczne podejmowane w rozwiązaniach systemowych dotyczą:
- wielkości i struktury produkcji, w tym cech charakterystycznych produktu zgodnych z wielkością i strukturą popytu;
- wyboru powiązań organizacyjnych między partnerami w globalnym łańcuchu logistycznym;
- wyboru metod zarządzania flotą transportową oraz metod sterowania zapasami i kontroli poziomu zapasów;
- wyboru sposobu rozliczeń finansowych między partnerami logistycznego łańcucha dostaw.

Rozwój logistyki międzynarodowej jest więc uwarunkowany szybkimi zmianami w strukturze, procesach i infrastrukturze systemu logistycznego w całym łańcuchu dostaw. W odniesieniu do przemian strukturalnych główny nacisk powinien być położony na dalszą specjalizację pracy, spłaszczenie powiązań organizacyjnych oraz zarządzanie odchudzone (lean management). W procesach zaś powinno się dążyć do realokacji miejsc dystrybucji (magazyny, magazynowanie i inne), określenia powierzchni składowania zapasów i wprowadzenia bezpapierowej wymiany dokumentów.

Podejmowanie decyzji strategicznych w odniesieniu do logistyki międzynarodowej umożliwia:
- osiąganie przewagi konkurencyjnej dzięki udoskonalaniu systemu logistycznego;
- projektowanie na podstawie istniejących systemów logistycznych nowych usług logistycznych na nowych rynkach.

Ważniejsze przesłanki podejmowania decyzji strategicznych to równoważenie celów firm-ogniw w łańcuchu z cechami całego globalnego łańcucha logistycznego oraz optymalizowanie struktur, procesów i infrastruktury logistycznej.

Za istotny należy uznać wybór narzędzi służących do realizacji tych decyzji. Do ważniejszych narzędzi ekonomicznych wykorzystywanych w podejmowaniu decyzji strategicznych zalicza się:
- zarządzanie aktywami firm-ogniw łańcucha logistycznego, ze szczególnym uwzględnieniem zapasów;
- zarządzanie czasem dostaw, od źródeł wydobycia surowców, przez wszystkie etapy i ogniwa, do ostatecznego odbiorcy;
- zarządzanie przepływam informacji między ogniwami łańcucha.

Logistyczne działania strategiczne mają ogromne znaczenie dla każdego przedsiębiorstwa, które chce się liczyć na rynku.

W obecnych czasach logistyka jest integralną częścią nowego modelu konkurencji, gdyż uwzględnia wymagania konsumentów w najszerszym jak dotąd zakresie. Zarówno na rynkach globalnych, jak i międzynarodowych czy lokalnych istnieje ogromna konkurencja, która zmusza firmy do ciągłego wprowadzania zmian. Wymaga to od kierownictwa firm koncentracji na problemach przyszłości i ciągłej analizy makrootoczenia (otoczenia zewnętrznego), które wywołuje wiele z tych zmian. Makrootoczenie wpływa z kolei na mikrootoczenie, czyli firmy, motywując je do zmian. (…) te siły zewnętrzne stwarzają pewne zagrożenie dla bieżącej pozycji firmy. Wiąże się to jednak nie tylko z zagrożeniami.

Jeżeli kierownictwo firmy jest wystarczająco spostrzegawcze może również dostrzec szanse, które odpowiednio wykorzystane pomogą nie tylko uchronić się przed zagrożeniem ze strony konkurentów, ale również zyskać przewagę konkurencyjną. W tym przypadku bardzo istotne jest, aby firma znała swoje mocne i słabe strony i potrafiła w jak najlepszy sposób je wykorzystać. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą osiągnąć sukces na rynku, na którym działają. Jednak w praktyce jest to o wiele trudniejsze. Aby firma mogła szybko reagować na szanse, jakie daje jej otoczenie oraz odpowiednio je wykorzystać musi mieć najpierw ustalone pewne strategie postępowania.

Uzyskanie pewnego rodzaju przewagi strategicznej nad konkurentami jest podstawą przetrwania i przedsiębiorstwa zauważyły już, że logistyka odgrywa niezmiernie ważną rolę w procesie zdobywania tej przewagi. Należy więc zrozumieć jak firmy mogą zdobyć przewagę konkurencyjną i jakie znaczenie odgrywa tu logistyka.
Na początku wyjaśnijmy czym jest strategia. Jest to sposób działania przedsiębiorstwa dzięki któremu zamierza ono osiągnąć wyznaczone przez siebie cele.

Strategia określa sposób w jaki firma chce osiągnąć sukces.
Logistyka obecnie może być nie tylko mechanizmem wzrostu produktywności i efektywności, ale może być również źródłem odkrywania i kształtowania nowych potencjałów efektywności i sukcesu przedsiębiorstwa. W ramach kryteriów i celów zarządzania ważne jest nie tylko kierowanie istniejącym potencjałem, ale również jego kreowanie i rozwój, aby móc zagwarantować wzrost efektywności w dłuższym okresie a nie tylko chwilowo.

Aby to zrealizować przedsiębiorstwa muszą zarówno wzbogacać i rozbudowywać elementy struktury istniejącego potencjału logistycznego oraz budować nowy potencjał oraz system wartości i korzyści logistycznych. Strategiczne decyzje w sferze logistyki powinny systematycznie odkrywać i tworzyć nowe potencjały sukcesu przedsiębiorstwa, przy czym decyzje te dotyczą w tym przypadku długofalowego kształtowania struktur logistycznych oraz aktywnej orientacji logistyki wobec rynku.

Statystyka tekstu: znaki - 7084 | słowa - 840 | zdania - 43

Tagi: #

Podobne tematy:
- Znaczenie logistyki w przedsiębiorstwie
- Potencjały i efekty strategiczne logistyki
- Kanały dystrybucji produktów
- Controlling w przedsiębiorstwie
- Strategie w logistyce przedsiębiorstwa

Nowe tematy:
- Likwidacja środka trwałego - jak przeprowadzić
- Lampy kryształowe - Niezwykła elegancja i ponadczasowy styl
- Potrzeby klientów według ekonomii
- Sytuacja firmy Opel na rynku
- Oferta firmy Opel na tle konkurencji
- Historia firmy Opel
- Wybór medium reklamowego
- Osobiste zabezpieczenia wierzytelności
- Formy zabezpieczeń wierzytelności banku
- Controlling w przedsiębiorstwie