Biznes plan
www.mocnewpisy.eu

WYSZUKIWARKA


Polecane strony


www.egobody.pl

Tagi


Internet | chwilówki | szkoła | zabezpieczenie spłaty kredytu | licencje | fakturowanie | WIBOR | Lexus | kultura | biznes plan |
Potencjały i efekty strategiczne logistyki

www.nowoczesnywpis.eu

Istotę potencjałów i zdolności kreowania efektów strategicznych logistyki można scharakteryzować następująco:

1. Logistyka jako potencjał efektywności i sprawności procesu tworzenia i transformacji wartości urealnia się w zdolnościach do redukcji kosztów oraz wzrostu wydajności. Chodzi tutaj w szczególności o usprawnienie i optymalizację organizacji przepływu towarów i informacji, redukcję kosztów transportu, kosztów zarządzania, redukcję zapasów lub o podjęcie przedsięwzięć zmierzających do zwiększania przejrzystości struktur logistycznych i sprawności procesu transformacji w przedsiębiorstwie. Stworzenie i wykorzystanie tego potencjału oznacza konieczność analizy i kształtowania systemu wartości oraz struktury jego kosztów i wydajności w skali przedsiębiorstwa i łańcucha dostaw według kryteriów logistycznych.

2. Logistyka jako potencjał tworzenia wartości i korzyści dla klientów (odbiorców) uzewnętrznia się m.in. w potencjale i możliwościach oferowanych przez przedsiębiorstwo na rzecz odbiorców w procesie realizacji zamówień, decydujących o dokonaniu przez nich zakupu (złożenia zamówienia).

Przedsiębiorstwo jest nastawione na dodatkowe korzyści logistyczne dla klientów (w postaci np. zgodnego z preferencjami klientów poziomu i jakości obsługi, elastyczności i szybkości dostaw). Wzrost wartości korzyści osiąganych przez klientów może nastąpić również przez oszczędność i redukcję ponoszonych przez klientów kosztów, wynikających z realizacji zamówień. Obniżenie kosztów u odbiorców może nastąpić w wyniku redukcji własnych zapasów, ograniczenia lub rezygnacji z działalności w zakresie transportu, magazynowania bądź też poprawy stopnia wykorzystania własnych zdolności produkcyjnych itp.

3. Logistyka jako potencjał korzyści przedsiębiorstwa osiąganych w sferze konkurencji ujawnia się w tworzeniu przesłanek, umożliwiających zróżnicowanie i zaoferowanie tworzonych systemów wartości w sposób korzystniejszy od konkurentów. Bazę dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku i związanych z tym korzyści stanowią w tym przypadku strategie dyferencjacji lub koncentracji oraz strategia kosztowa. Realizacja korzyści z tytułu dyferencjacji zależy m.in. od zdolności do stałej poprawy poziomu obsługi i zaspokojenia potrzeb klientów, możliwości zwiększenia szybkości dostaw oraz innowacyjnego i marketingowego podejścia przedsiębiorstwa do kształtowania oferty świadczeń logistycznych.

Korzyści z tytułu kształtowania kosztów można osiągnąć natomiast poprzez usprawnienie działalności marketingowej w sferze zaopatrzenia, racjonalne zaangażowanie czynników kosztotwórczych, kształtowanie układów partnerskich w logistycznym łańcuchu wartości w celu redukcji kosztów transformacji itp. Wymaga to jednak odpowiednio ukształtowanych procesów tworzenia wartości, umożliwiających zarówno wykorzystanie zdolności związanych z oszczędnością kosztów, jak i z tworzeniem zróżnicowanej podaży (świadczeń).
Obecnie przedsiębiorstwa podejmują wiele działań, aby móc osiągnąć przewagę nad konkurentami, a co za tym idzie osiągnąć sukces na rynku. Podstawowe trzy rodzaje strategii konkurencji przedstawia Porter.

Jedną z takich strategii jest strategia niskich kosztów. Polega ona na oferowaniu produktów czy usług po niższych kosztach czy cenach niż to robią konkurenci. Dzięki tej strategii firmy mogą zdobyć większy udział w rynku, co z kolei oznacza wyższe przychody. Jest tak ponieważ korzyści wynikające z produkcji na dużą skalę wzmacniają strategię niskich kosztów. Uogólniając przedsiębiorstwa mogą pozwolić sobie na ciągłe obniżanie cen dlatego, że wynikające z tego korzyści skali pozwalają im na obniżkę kosztów, a tym samym cen.

W strategii niskiego kosztu logistyka może być wykorzystywana na następujące sposoby:
• obniżenia kosztów logistycznych jest w danym okresie podstawowym sposobem utrzymania pozycji najtańszego producenta,
• pozycja niskiego kosztu jest uzyskiwana poprzez działania polegające na kombinacji strategii logistycznej i innej strategii funkcjonalnej,
• logistyka stanowi istotę strategii niskiego kosztu w długim okresie.
Kolejną strategią jest zróżnicowanie. Polega ona na zróżnicowaniu oferty w celu zdobycia większego udziału w rynku. Jej celem jest zaoferowanie produktu lub usługi, na tyle niepowtarzalnej, aby potencjalni klienci byli gotowi zapłacić za nią wyższą cenę. Strategia zróżnicowania polega zwykle na wzbogacaniu oferty firmy o pewien zestaw atrybutów, które czynią ją w oczach klienta bardziej wartościową od innych ofert dostępnych nawet po niższej cenie.

Ze strategicznego punktu widzenia zróżnicowanie wymaga sprawnej logistyki, która pozwoli zapewnić wysokiej jakości obsługę klienta. Może to oznaczać realizację dostaw w uzgodnionym, bardzo rygorystycznym terminie, gotowość do przyjmowania zamówień i obsługi przez 24 godziny na dobę i siedem dni w tygodniu lub np. dostarczanie towarów na specjalnych paletach.

Ostatnim rodzajem podstawowej strategii jest strategia koncentracji, polegająca na wydzieleniu mniejszego segmentu rynku, a następnie stosowanie na tym terenie strategii niskich cen lub zróżnicowania. Z prowadzenia tego rodzaju strategii mogą odnieść korzyści wszystkie przedsiębiorstwa, które w jednych wyznaczonych segmentach rynku (np. różne kraje) mogą prowadzić strategię niskich cen, a w innych zróżnicowania.

Omawiając wyżej wymienione rodzaje strategii konkurencji Porter przedstawia koncepcję łańcucha wartości, według której w firmie można wydzielić pięć rodzajów działalności podstawowej:
• logistykę zaopatrzenia,
• produkcję,
• logistykę dystrybucji,
• marketing i sprzedaż,
• obsługę klienta.

Aby łańcuch wartości działał sprawnie wszystkie te działania muszą być zsynchronizowane. Logistyka w łańcuchu dostaw zajmuje ważne miejsce ponieważ obejmuje aż dwa spośród pięciu rodzajów działalności podstawowej i stąd wniosek, że działalność logistyczna odgrywa dużą role w zdobywaniu i utrzymywaniu przewagi konkurencyjnej.
Pozostałe istniejące strategie zazwyczaj wywodzą się od już omówionych strategii podstawowych.

Statystyka tekstu: znaki - 6109 | słowa - 739 | zdania - 43

Tagi: #logistyka #transport #magazyny #magazynowanie #koszty #marketing

Podobne tematy:
- Znaczenie logistyki międzynarodowej ze strategicznego punktu widzenia przedsiębiorstwa
- Znaczenie logistyki w przedsiębiorstwie
- Macierz Boston Consulting Group
- Po co piszemy biznes plan i jaki jest jego schemat i funkcje
- Strategie w logistyce przedsiębiorstwa

Nowe tematy:
- Potrzeby klientów według ekonomii
- Sytuacja firmy Opel na rynku
- Oferta firmy Opel na tle konkurencji
- Historia firmy Opel
- Wybór medium reklamowego
- Osobiste zabezpieczenia wierzytelności
- Formy zabezpieczeń wierzytelności banku
- Controlling w przedsiębiorstwie
- Czy giełda to odbicie sytuacji gospodarczej kraju
- Giełda jako wskaźnik koniunktury ex-ante


TEST