Biznes plan
jak skorzystać z karty paliwowej

WYSZUKIWARKA


Polecane strony


Eksport z Wielkiej Brytanii

Tagi


oprocentowanie | kraj | just in time | dotacje | motywacja | karta kredytowa | marketing | historia | karty płatnicze | Honda |
Strategie w logistyce przedsiębiorstwa

martwe pole

W aspekcie logistyki istnieje wiele strategii. Jednym z rodzajów takich strategii są strategie zorientowane na czas. Obecnie czas jest bardzo ważnym elementem w sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Weźmy pod uwagę transport. Krótszy czas przewozu może wpłynąć na zmniejszenie kosztów zapasów i magazynowania.

W praktyce oznacza to, że nawet jeśli szybszy transport będzie droższy to całkowite koszty logistyczne mogą ulec obniżeniu ze względu na oszczędności na kosztach zapasów i magazynowania. Stąd wniosek, że realizacja pewnych strategii związanych z logistyką może doprowadzić do obniżenia kosztów.

Czas ma również bardzo istotne znaczenie dla przepływów pieniężnych. Jeżeli firmie uda się szybciej przemieszczać produkty przez łańcuch dostaw, nie tylko osiągnie oszczędności na kosztach, lecz również przyspieszy obrót pieniądza. To z kolei zwiększy zyski przedsiębiorstwa. Ponieważ faktury obciążające klientów z reguły nie mogą być wystawione dopóki nie otrzymają oni zamówionych towarów, czynności związane z logistyką, które wpływają na skrócenie czasu realizacji zamówienia i czasu przepływu materiałów, podgrywają ważną rolę w przyspieszeniu przepływów pieniężnych.

Konkretne rodzaje strategii logistycznych pozwalających na skrócenie czasu realizacji zamówienia to:
1. Cross-docking – jest to szybki przeładunek towarów w magazynie. Ma znaczny wpływ na magazynowanie i generowane przez magazyny koszty. Chodzi tutaj o przepływ ładunków przez magazyn w ciągu 24 godzin lub jeszcze szybciej. Cross-docking jest operacją, która ułatwia realizację zestawiania produktów. W przypadku tej strategii produkty od różnych dostawców przychodzą do magazynów w partiach wypełniających całe ciężarówki, przy czym nie są one składowane w celu późniejszej kompletacji, lecz przemieszczane przez magazyn i od razu załadowywane do ciężarówek dostarczających towar do poszczególnych klientów.

2. JIT – system just-in-time. Zwrot ten oznacza „dokładnie na czas”. Celem tej strategii jest zarządzanie cyklami realizacji zamówień i eliminacja marnotrawstwa. Skuteczne wdrożenie tej koncepcji może wpływać na znaczne zmniejszenie zapasów, produkcji w toku i wyrobów gotowych. Ponadto opiera się ona na jakości wytworzonych produktów oraz na dobrym i dokładnym systemie logistycznym w obszarze zarządzania materiałami i dystrybucji fizycznej. U podstaw tej koncepcji leżą cztery główne założenia: zero zapasów, krótkie cykle realizacji zamówienia, małe i często uzupełniane ilości poszczególnych dóbr oraz wysoka jakość lub zero defektów. „Koncepcja just-in-time – nowoczesne rozwiązanie stosowane w zarządzaniu dystrybucją, produkcją, zapasami i harmonogramami – to koncepcja operacyjna polegająca na dostarczaniu materiałów w ściśle określonych ilościach i w dokładnie takim czasie, w którym firmy ich potrzebują, przez co jest możliwe minimalizowanie kosztów zapasów. Systemy JIT umożliwiają poprawę jakości, minimalizację marnotrawstwa i, co za tym idzie, całkowitą zmianę sposobu wykonywania przez firmy czynności logistycznych. Koncepcja ta umożliwia menadżerom ds. logistyki zmniejszenie kosztu jednostkowego oraz poprawę poziomu obsługi klienta. Sprawne i punktualne działanie systemu wymaga jednak efektywnych i niezawodnych systemów komunikacji i informacji, a także wysokiej jakości obsługi transportowej.

3. Kody kreskowe – zastosowanie czytników optycznych oraz kodów kreskowych często stosowane jest w połączeniu z cross-dockingiem. Może to być również wykorzystywane do lokalizacji zapasów w magazynie oraz do składania i selekcjonowania zamówień. Jest to również stosowane przez firmy transportowe do przyspieszania przesyłek i monitorowania ich pojazdu.

4. Technologia – zastosowanie elektronicznej wymiany danych (EDI) pozwoliło na skrócenie czasu realizacji zamówienia. Współczesna technologia informacji i komunikacji, tj. sprzęt komputerowy, oprogramowanie, systemy komunikacyjne itp. przyczyniła się w dużym stopniu do skrócenia czasu realizacji zadań logistycznych

5. ECR – inaczej koncepcja efektywnej obsługi klienta jest kolejną strategią pozwalającą na skrócenie czasu realizacji zamówienia. Jej podstawowym celem jest skrócenie czasu przepływu zapasu artykułów spożywczych przez rurociąg logistyczny, licząc od momentu zejścia produktów z taśmy produkcyjnej do momentu ich zakupu przez końcowego klienta.

Kolejnym rodzajem strategii logistycznych są strategie zwiększania produktywności aktywów, a należą do nich: zmniejszanie zapasów, wykorzystanie obiektów oraz strategie wykorzystania sprzętu. Omówione wcześniej strategie dotyczące skracania czasu realizacji zamówienia również przyczyniają się do zmniejszania nakładów na zapasy. Inną strategią jest zarządzanie zapasami przez dostawcę (sprzedawcę). Polega ona na tym, że jedna firma zarządza zapasami swoich produktów w drugiej, z którą współpracuje. Strategia ta umożliwia obu współpracującym ze sobą firmom na zmniejszenie zapasów.

W skład łańcucha logistycznego wchodzą stałe obiekty takie, jak zakłady produkcyjne czy magazyny połączone trasami transportowymi. Głównym zainteresowaniem logistyki cieszą się magazyny, ponieważ to w nich utrzymywane są zapasy. Obniżenie poziomu zapasów zmniejsza zapotrzebowanie firmy na przestrzeń do składowania, co z kolei wpływa na obniżenie poziomu inwestycji w obiekty. W aspekcie logistyki istotne jest nie tylko zmniejszanie zapasów. Duże znaczenie odgrywają tutaj inne rozwiązania, a należą do nich: przyspieszanie przepływu towarów przez te obiekty czy też lepsze wykorzystanie tych obiektów lub, co jest bardzo ważne całkowitą ich eliminację. Do takich rozwiązań należą dostawy bezpośrednio z zakładu i dostawy bezpośrednio do sklepów czy firm dystrybucyjnych. Uogólniając koncepcja ta sprowadza się do wysyłania produktów bezpośrednio do miejsc ich ostatecznego przeznaczenia z pominięciem fazy magazynowania.

Innym rodzajem aktywów potrzebnych w działalności logistycznej jest wyposażenie takie, jak sprzęt do manipulacji materiałami i sprzęt transportowy. Firmy ograniczyły ilość tego wyposażenia w wyniku zmniejszania liczby własnych magazynów oraz zracjonalizowania swoich obiektów logistycznych i zwiększenia ich przepustowości. Jeżeli chodzi o sprzęt transportowy to wiele firm zrezygnowało z posiadania własnego transportu. Z powodu niższych stawek przewozowych i lepszej obsługi wynajem zewnętrznych usługodawców transportowych często okazuje się bardziej korzystny niż posiadanie transportu własnego. Zaś te firmy, które zdecydowały się na posiadanie transportu własnego racjonalniej wykorzystują posiadany sprzęt. Dzięki takiemu podejściu firmy obecnie są w stanie zrobić więcej przy mniejszych nakładach.

Istnieją jeszcze inne rozwiązania logistyczne. Ważnym elementem strategii logistycznych są zewnętrzni usługodawcy logistyczni wynajmowani lub kontraktowani. Dzięki nim firmy mają możliwość obniżyć koszty, zwiększyć produktywność aktywów oraz poprawę obsługi klienta. Celem strategii logistycznych jest również tworzenie dodatkowej wartości dla klienta, na którą firma może patrzeć z perspektywy zewnętrznej w wewnętrznej. Istnieje wiele zewnętrznych rozwiązań logistycznych, które mogą wykreować dodatkową wartość. Należą do nich: efektywna obsługa klienta, szybka reakcja, stosowanie specjalnych opakowań, realizowanie dostaw ściśle według harmonogramów, wyprzedzające powiadamianie o wysyłce i elektroniczne wymiana danych. Ostatnim problemem na którym koncentrują się strategie logistyczne jest rozwój systemów pull. Obejmują one produkcję i logistykę i zakładają wytwarzanie produktów dopiero po ich zamówieniu.

Wzrost obrotów w handlu światowym stał się możliwy dzięki planowaniu logistyki w firmach na całym świecie. Rozwój logistyki zbliża do siebie poszczególne państwa. Nie tylko w USA, ale i w większości krajów świata nastąpił wzrost obrotów w handlu zagranicznym w przeliczeniu na przewożony tonaż i w ujęciu wartościowym. Rozwój działalności logistycznej sprzyja również zaostrzeniu konkurencji w skali światowej.

Współczesna firma jest w stanie produkować swoje wyroby w dowolnym miejscu na świecie, powierzając odpowiedzialność za ich transport z kraju A do kraju B profesjonalnym usługodawcom logistycznym.

Powstanie rynków globalnych jest bezpośrednią konsekwencją uznania i ujednolicenia "potrzeb i oczekiwań" klientów na całym świecie. Dzięki nowym dalekosiężnym technologiom komunikacyjnym ludzie na całym świecie mogli poznać wiele takich samych produktów i wyrazić chęć ich posiadania. Fakt ten sprawił, że zrezygnowano z dotychczasowych preferencji na rzecz bardziej zestandaryzowanych produktów o wyższej jakości i niższej cenie. Ta zmiana preferencji klientów jest spowodowana czynnikami ekonomicznymi i kulturowymi. Dostępność towarów o wysokiej jakości w cenie rozsądnej dla lokalnych nabywców motywuje nabywców na całym świecie do kupna tych towarów. Co więcej, możliwość posiadania lub użytkowania produktów dostępnych także w innych krajach pozwala ich nabywcom mieć poczucie, że standard ich życia jest porównywalny ze standardem życia w krajach bogatszych.

Wszystkie firmy, które chcą się liczyć na rynku międzynarodowym stosują wiele rozwiązań logistycznych aby móc zdobyć przewagę nad konkurentami. Zastosowanie logistyki pozwala na obniżenie kosztów, przyspieszenie przepływów pieniężnych oraz podwyższenie poziomu jakości obsługi klienta. Obserwując istniejące firmy możemy zauważyć, że te, które potrafią skutecznie wprowadzić logistykę jako strategię działania przedsiębiorstwa zyskują większą przewagę na rynku oraz mają lepszą pozycje na nim. Oczywisty wniosek z tego dla każdego przedsiębiorstwa jest taki, że jeśli chce ono w jakikolwiek sposób liczyć się na rynku musi inwestować w rozwój zarządzania logistycznego.

Statystyka tekstu: znaki - 9813 | słowa - 1240 | zdania - 82

Tagi: #logistyka #strategia #transport #faktura #just in time #obsługa klienta

Podobne tematy:
- Znaczenie logistyki w przedsiębiorstwie
- Potencjały i efekty strategiczne logistyki
- Kształtowanie ceny produktu
- Zasady zarządzania pracownikami
- Znaczenie logistyki międzynarodowej ze strategicznego punktu widzenia przedsiębiorstwa

Nowe tematy:
- Potrzeby klientów według ekonomii
- Sytuacja firmy Opel na rynku
- Oferta firmy Opel na tle konkurencji
- Historia firmy Opel
- Wybór medium reklamowego
- Osobiste zabezpieczenia wierzytelności
- Formy zabezpieczeń wierzytelności banku
- Controlling w przedsiębiorstwie
- Czy giełda to odbicie sytuacji gospodarczej kraju
- Giełda jako wskaźnik koniunktury ex-ante


TEST