Biznes plan

WYSZUKIWARKA


Polecane strony

Skutki bezrobociaKonsekwencje bezrobocia można rozpatrywać w płaszczyźnie ekonomicznej, społecznej, prawnej, politycznej, a także-psychologicznej zdrowotnej i obyczajowej w odniesieniu do jednostek rodzin, środowisk lokalnych i całego społeczeństwa.

Bezrobocie powoduje przede wszystkim degradację ekonomiczną osób i rodzin. Gwałtowny spadek dochodów prowadzi do przymusowego oszczędzania poprzez ograniczenia, a często rezygnację z zaspokajania niektórych potrzeb; zmusza do zaciągania pożyczek.

Najdotkliwiej skutki bezrobocia odczuwają rodziny wielodzietne i niepełne, w których utrata pracy głównego żywiciela oznacza niemal natychmiastowe pogorszenie i tak na ogół trudniejszych od przeciętnych warunków życia. Trudności w opłacaniu pozarodzinnych form opieki nad dziećmi lub rezygnacja z usług placówek oświatowych i edukacyjnych, a także ze zorganizowanych form wypoczynku i rekreacji wpływa na sytuację dzieci w rodzinach bezrobotnych. Kategorią szczególnie zagrożona skutkami bezrobocia jest młodzież- głównie absolwenci. Bezrobocie przede wszystkim zniekształca proces aktywizacji zawodowej młodzieży. Opóźnia a często nawet uniemożliwia ekonomiczne i społeczne usamodzielnienie się młodzieży.

Bezrobocie zwłaszcza długotrwałe powoduje dewaluację kwalifikacji zawodowych, obniża aspiracje edukacyjne, osłabia wolę pracy i zdolność do podejmowania wysiłku w celu pozyskania zarobkowego źródła utrzymania. Bezczynność i nieuregulowany tryb życia wyzwalają w młodzieży zachowania patologiczne, które znajdują się w alkoholizmie, nikotynizmie, narkomanii i przestępstwach kryminalnych. Brak perspektyw zatrudnienia oraz możliwości dodatkowego zarobkowania - zwłaszcza w małych ośrodkach powoduje degradację pozycji społecznej bezrobotnych; długotrwała bezczynność zawodowa wywiera negatywny wpływ na ich samopoczucie i stan zdrowia.


Podobne tematy:
- Znaczenie i koszty bezrobocia - część 1
- Znaczenie i koszty bezrobocia - część 2
- Bezrobocie i jego rodzaje
- Bezrobocie w Polsce w XX i XXI wieku
- Udzielanie kredytów konsumenckich i pożyczek pieniężnych