Biznes plan

WYSZUKIWARKA


Polecane strony


http://www.rescogitans.pl

Tagi


rata kredytowa | Alfa Romeo | oszczędzanie | kryzys finansowy | badania rynku | inwestowanie na giełdzie | bilans | motywacja | sklep zoologiczny | Disney World |
Cechy kredytów inwestycyjnychZaczynając od definicji: kredyt jest to stosunek ekonomiczny polegający na odstąpieniu jednej ze stron (wierzyciela) drugiej stronie (dłużnikowi) określonej wartości w pieniądzu lub towarze na warunkach zwrotu równowartości wraz z wynagrodzeniem (odsetki) w ustalonym terminie .

Każdy kredyt charakteryzuje się cechami takimi jak:
• zwrotność
• celowość
• terminowość
• odpłatność
• zabezpieczenie

Kredyt bankowy to najczęściej wykorzystywana w przedsiębiorstwie forma kapitału obcego. Jest to źródło finansowania celowe, zwrotne i odpłatne. Ogólne zasady udzielania kredytów przez banki zostały zawarte w prawie bankowym. Szczegółowe zasady udzielania przez banki kredytów, ujęte są w regulaminach kredytowych poszczególnych banków. Przedmiotem kredytów bankowych mogą być przedsięwzięcia, które jednostkom gospodarczym przyniosą dodatkowe dochody, wystarczające na dokonanie spłaty kredytów w ustalonym terminie wraz z oprocentowaniem. Kredyty mogą być udzielane przez banki osobom prawnym i fizycznym a także podmiotom gospodarczym nie będącym osobami prawnymi np.: spółkom cywilnym, osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą gminy .

Kredyty mogą różnić się np.:

• przedmiotem kredytu
• okresem kredytowania
• formą kredytu
• sposobem jego zabezpieczenia
• walutą kredytu

Dokonując podziału kredytów według przedmiotu wyróżnia się dwa podstawowe typy kredytów. Kredyty obrotowe są przeznaczone na finansowanie działalności eksploatacyjnej (środków obrotowych) przedsiębiorstwa. Są z reguły kredytami krótko i średnioterminowymi. Mogą być uruchomione w rachunku bieżącym oraz w rachunku kredytowym. Kredyty inwestycyjne finansują określone ściśle zamierzenia inwestycyjne, polegające na tworzeniu nowych mocy produkcyjnych i usługowych lub na powiększaniu już istniejących. Kredyt inwestycyjny funkcjonuje zazwyczaj jako kredyt średnio- lub długookresowy. Jako zasadę przyjmuje się, aby okres spłaty kredytu nie przekraczał okresu amortyzacji obiektu będącego przedmiotem kredytowania.
Kredyt krótkoterminowy jest kredytem z terminem spłaty do 1 roku, kredyt średnioterminowy udzielany jest na okres do 5 lat, kredyt długoterminowy natomiast, udzielany jest na okres powyżej 5 lat.

Kredyt inwestycyjny może być udzielony:
- podmiotom gospodarczym tj. osobom prawnym, fizycznym, jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, prowadzącym działalność gospodarczą
- rolnikom indywidualnym prowadzącym gospodarstwa rolne

2. Kredytem inwestycyjnym mogą być finansowane inwestycje:
• materialne w tym między innymi nakłady na:
- budowę, rozbudowę i modernizację obiektów, pomieszczeń związanych z wykonywaniem produkcji, usług, handlu
- zakup ziemi, budynków, obiektów, hali i pawilonów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
- wyposażenie nowych, rozwój i modernizację już istniejących zakładów a w szczególności maszyn i urządzeń
- zakup pojazdów związanych z działalnością gospodarczą
- remont środków trwałych zwiększających ich wartość (przypadku osób fizycznych są to kredyty hipoteczne / kredyty mieszkaniowe)
- nowe technologie
• niematerialne - dotyczące między innymi: zakupu koncesji, licencji, znaków towarowych, patentów
• finansowe - dotyczące między innymi: zakupu papierów wartościowych i udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Kredyt inwestycyjny może mieć charakter kredytu krótko-, średnio- lub długoterminowego. Inwestycje niematerialne i finansowe powinny być kredytowane wyłącznie w ramach kredytu krótkoterminowego lub średnioterminowego.

Kredyt bankowy stanowi uzupełnienie środków własnych kredytobiorcy i łącznie z tymi środkami powinien zapewnić sfinansowanie zadania inwestycyjnego. Udział środków własnych kredytobiorcy, przy finansowaniu działalności inwestycyjnej powinien wynosić minimum 20% wartości nakładów inwestycyjnych (zależnie od warunków jakie postawi inwestorowi bank). Do środków własnych kredytobiorcy zalicza się między innymi środki pieniężne na rachunku bankowym, wartość zgromadzonych materiałów, poniesione koszty na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych, zakupione maszyny i urządzenia oraz koszty dokumentacji projektowo - kosztorysowej, itp. Środki własne kredytobiorca musi zaangażować na etapie rozpoczęcia realizacji inwestycji i udokumentować przed przyznaniem kredytu przez bank. W celu orientacyjnego ustalenia kosztów kredytu, jeszcze przed wizytą w banku, warto skorzystać z narzędzi jakie oferuje bank na swojej stronie internetowej. Znaleźć tam można np. kalkulator kredytowy (kalkulator rat kredytu). Przygotuje on harmonogram rat kredytu.

Biorąc pod uwagę okres na jaki kredyt jest udzielony, wyróżniamy:

- Kredyty krótkoterminowe (udzielane do 1 roku)
- Kredyty średnioterminowe (udzielane na okres do 5 lat)
- Kredyty długoterminowe (udzielane na okres powyżej 5 lat)

Od najdawniejszych czasów ludzie korzystali z pożyczek. Początkowo pożyczali sobie nawzajem rzeczy i pieniądze. Potem udzielaniem pożyczek zaczęła zajmować się zawodowo grupa ludzi zwana bankierami. Z czasem pojawiły się wyspecjalizowane domy bankowe i banki, do zakresu działania których należało również udzielanie pożyczek, a potem kredytów. Instytucja pożyczki i kredytu przetrwała do czasów współczesnych. Kredyt stał się istotnym elementem życia gospodarczego. Często jest niezbędny do prowadzenia działalności gospodarczej i do rozwoju przedsiębiorstwa. Gromadzenie wkładów pieniężnych oraz wspieranie kredytem i pożyczkami przedsięwzięć gospodarczych jest podstawową rolą banków.

W ostatnich latach wzrosła rola kredytu bankowego. Wywołane to zostało głównie rozwojem prywatnej przedsiębiorczości.

W warunkach gospodarki rynkowej banki dążą do maksymalizowania swoich zysków. Z tego punktu widzenia najwyższy poziom dochodów powinna przynosić właśnie działalność kredytowa, gdzie osiąga się najwyższy poziom stóp procentowych. Ze względu jednak na ryzyko, które ma zasadnicze znaczenie dla banków akcja kredytowa podlega silnym ograniczeniom, co znalazło odzwierciedlenie w zwiększeniu wymagań stawianych kredytobiorcy.

Statystyka tekstu: znaki - 6157 | słowa - 720 | zdania - 43

Tagi: #

Podobne tematy:
- Kredyt inwestycyjny (kredyt celowy)
- Po co piszemy biznes plan i jaki jest jego schemat i funkcje
- Opis i charakterystyka pracownika
- Historia banku PeKaO
- Prawne formy zabezpieczania kredytów - część 4 (ostatnia)

Nowe tematy:
- Likwidacja środka trwałego - jak przeprowadzić
- Lampy kryształowe - Niezwykła elegancja i ponadczasowy styl
- Potrzeby klientów według ekonomii
- Sytuacja firmy Opel na rynku
- Oferta firmy Opel na tle konkurencji
- Historia firmy Opel
- Wybór medium reklamowego
- Osobiste zabezpieczenia wierzytelności
- Formy zabezpieczeń wierzytelności banku
- Controlling w przedsiębiorstwie