Biznes plan

WYSZUKIWARKA


Polecane strony


dieta pudełkowa fitkurier.pl

Tagi


kredyty dyskontowe | ocena zdolności kredytowej | bankowość internetowa | diler | GPW | NASDAQ | rachunek | nabywca | dyskonto | płynność |
Historia banku PeKaODnia 17 marca 1929 roku decyzję o założeniu Banku Polska Kasa Opieki S.A.
podjęło Ministerstwo Skarbu. Założycielami Banku byli: Pocztowa Kasa Oszczędności, Bank Gospodarstwa Krajowego i Państwowy Bank. Pierwszym Prezesem Rady Nadzorczej Banku był pomysłodawca powołania Banku, Prezes Pocztowej Kasy Oszczędności – Henryk Gruber. Bank został wpisany do rejestru handlowego 29 października 1929 roku, pod nazwą Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Bank został powołany do życia przede wszystkim w celu finansowania obsługi Polonii, której liczebność w okresie międzywojennym określano na około osiem milionów ludzi. Mówiąc z pewnym uproszczeniem, chodziło o ułatwianie Polakom oszczędzania za granicą oraz o przekazywanie części tych oszczędności do ich rodzin w kraju.

Działalność tę ułatwiło otwarcie zagranicznych oddziałów Banku: Oddziału w Paryżu w lutym 1930 roku, Oddziału w Buenos Aires w 1931 roku – za względu na przeszkody natury formalnej utworzono odrębną formalnie spółkę akcyjną pod nazwą Banco Polaca Polska Kasa Opieki. Kolejny oddział uruchomiono w Tel Awiwie w 1933 roku. Oddział Banku w Nowym Jorku został otwarty dopiero w marcu 1939 roku ze względu na bankowe prawo amerykańskie.

Wybuch II wojny światowej spowodował ustanie działalności centrali Banku w Warszawie i zerwanie kontaktów z oddziałami. Pod koniec września 1939 roku utworzono wojenną centralę Banku w Paryżu, której głównym zadaniem było zabezpieczenie środków w Banku znajdujących się w zagranicznych instytucjach finansowych. Po klęsce Francji centrala została przeniesiona do Londynu. Głównym efektem działalności tej placówki było przejęcie przez nią wszystkich zagranicznych rachunków Banku. Równolegle z Centralą działającą na emigracji, istniała również centrala warszawska. Podobnie jak inne banki polskie, otrzymała ona powiernika oraz niemiecki zarząd powierniczy, jednak jej działalność ograniczyła się do konserwacji i administracji pozostałego w kraju mienia Banku.

Dekretem z 25 października 1948 roku wprowadzona została reforma systemu bankowego w Polsce. Obsługę obrotów z krajami kapitalistycznymi powierzono Bankowi Handlowemu w Warszawie. Sfera działalności Banku Pekao S.A. uległa ograniczeniu do pośredniczenia w przekazywaniu pieniędzy od emigrantów do ich rodzin w kraju oraz organizacji przesyłek z darami dla mieszkańców Polski. Bank także udziela kredytów poprzez swoje oddziały zagraniczne.

Dalsze istnienie Banku wiązało się z pomysłem wprowadzenia w Polsce tzw. eksportu wewnętrznego (9 marca 1948 roku), który miał przełomowe znaczenie dla działalności Banku Polska Kasa Opieki S.A. w okresie powojennym wyrosły z niego wszystkie kroki liberalizacyjne w dziedzinie obrotu twardymi (wymienialnymi) walutami, łącznie z możliwością posiadania oprocentowanych rachunków w tych walutach i względnie swobodnego nimi dysponowania.

W Polsce istniał zakaz handlu walutami przez indywidualnych obywateli, choć czarny rynek kwitł. Rynek ten ograniczono w 1960 roku wprowadzając bony Pekao, które umożliwiały robienie zakupów w sklepach prowadzonych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Na początku lat 70-tych rozwój eksportu wewnętrznego, rozbudowa sieci sklepów i rozszerzenie asortymentu oferowanych klientom towarów spowodowały, że operacje bankowe były zdominowane przez operacje handlowe. Bank oprócz instytucji finansowej stał się wielkim przedsiębiorstwem handlowym. W związku z tym w latach 1972-1973 przeprowadzono reorganizację działalności banku, wynikiem której operacje handlowe Banku powierzono wyspecjalizowanym przedsiębiorstwom.

W latach 80-tych Bank znacznie rozszerzył zakres swych zadań i ilość operacji. Rosła liczba obsługiwanych podmiotów gospodarczych głównie przedsiębiorstw eksportu wewnętrznego i firm polonijnych. Zwiększyły się sumy udzielanych im kredytów i rozwijały się rozliczenia transakcji handlu zagranicznego. Na własny rachunek rozpoczęto dokonywanie operacji na rynkach pieniężno – walutowych.

Bank był dobrze przygotowany do zmian politycznych, które nastąpiły w 1989 roku których następstwem było wprowadzenie w Polsce gospodarki wolnorynkowej.

W 1990 roku Bank opracował i przyjął nową strategię rozwoju. Wprowadzono marketingową koncepcję kierowania zorientowaną na potrzeby klienta. W wyniku przemodelowania struktury organizacyjnej Banku powstały trzy piony:
1) obsługi klienta,
2) obsługi podmiotów gospodarczych,
3) pion inwestycyjny.

Bank również zaangażował się w obsługę i finansowanie dużych przedsiębiorstw (kredyty dla firm), finansowanie handlu zagranicznego, obsługę kart płatniczych (konta ROR - rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe), zarządzanie funduszami powierniczymi, doradztwo i pośrednictwo finansowe, bankowość hipoteczną (kredyty hipoteczne, kredyty mieszkaniowe) oraz świadczenie usług powierniczych.

16 września 1996 roku została zawarta Umowa o zawiązaniu Grupy Pekao S.A. w skład której weszły: Bank Polska Kasa Opieki S.A. jako bank dominujący, Bank Depozytowo – Kredytowy S.A. w Lublinie, Pomorski Bank Kredytowy S.A. w Szczecinie, możliwości rozwojowych jej członków poprzez podniesienie jakości i rozszerzenia zakresu usług świadczonych klientom oraz zwiększenie bezpieczeństwa ich członków poprzez wzajemne gwarantowanie płynności płatniczej.

14 maja 1998 roku Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła do publicznego obrotu akcje Banku Pekao S.A. – Grupa Pekao S.A. Decyzja ta rozpoczęła proces prywatyzacji Banku. W październiku 1998 roku w Banku uruchomiono pierwszy w Europie Środkowej Oddział Elektroniczny.

W dniu 1 stycznia 1999 roku rozpoczął działalność nowy Bank Pekao S.A., który powstał z połączenia czterech banków Grupy Pekao S.A.

Obecnie Bank dysponuje siecią 816 (I kw. 2019 r.) placówek na terenie całego kraju, również prowadzi działalność za granicą poprzez swoje oddziały, spółki zależne oraz przedstawicielstwa.

Statystyka tekstu: znaki - 5910 | słowa - 768 | zdania - 66

Tagi: #

Podobne tematy:
- Osobiste zabezpieczenia wierzytelności
- Formy zabezpieczeń wierzytelności banku
- Bankowość elektroniczna jako kanał komunikacji z klientem
- Bankowość internetowa
- Kredyt akceptacyjny

Nowe tematy:
- Likwidacja środka trwałego - jak przeprowadzić
- Lampy kryształowe - Niezwykła elegancja i ponadczasowy styl
- Potrzeby klientów według ekonomii
- Sytuacja firmy Opel na rynku
- Oferta firmy Opel na tle konkurencji
- Historia firmy Opel
- Wybór medium reklamowego
- Osobiste zabezpieczenia wierzytelności
- Formy zabezpieczeń wierzytelności banku
- Controlling w przedsiębiorstwie