Biznes plan

WYSZUKIWARKA


Polecane strony


Tagi


refinansowanie | zarządzanie strategiczne | marketing w turystyce | rzadkość | Opel | gazety | faktury | zakupy | biznes | program lojalnościowy |

Oto spis innych prac, które posiadamy. Aby otrzymać więcej informacji na temat konkretnej pracy skontaktuj się z nami. Adresy e-mail znajdziesz w Kontakt

- Biznes plany
- Analizy (finansowa, marketingowa, strategiczna)
- Prace dyplomowe

Jak napisać przepisać i z sukcesem obronić pracę dyplomową lub magisterską

 

Analiza finansowa

 1. Analiza ekonomiczna hurtowni artykułów przemysłowych - 84 strony

 2. Analiza finansowa TP S.A. - 87 stron

 3. Analiza finansowa podstawą oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa - 90 stron

 4. Analiza finansowa spółki giełdowej - 65 stron

 5. Analiza finansowa przedsiębiorstwa (teoretyczna) - 73 strony

 6. Analiza finansowa przedsiębiorstwa - 78 stron

 7. Bilans oraz rachunek zysków i strat jako źródło danych dla analizy wskaźnikowej - 70 stron

 8. Istota analizy finansowej na przykładzie X - 86 stron

 9. Ocena kondycji finansowej spółki na podstawie sprawozdań. 100 stron

 10. Znaczenie analizy finansowej dla rozwoju przedsiębiorstwa. 110 stron

 11. Analiza finansowa przedsiębiorstwa - 98 stron

 12. Analiza finansowa - S.A - 112 stron

Marketing

 1. Działalność marketingowa banku X - 118 stron

 2. Efektywna strategia obsługi klienta – ECR - 155 stron

 3. Strategie marketingowe powszechnych towarzystw emerytalnych w Polsce - 74 strony

 4. Marketing w Internecie - 80 stron

 5. Marketingowa strategia produktu bankowego - 59 stron

 6. Promocja w sieci Internet - 175 stron

 7. Analiza konkurencyjności spółki - 39 stron

 8. Call Center jako kanał łączności z klientem - 70 stron

 9. Istota badań marketingowych i ich znaczenie - 66 stron

 10. Marketing ubezpieczeń społecznych - strategie marketingowe powszechnych towarzystw emerytalnych - 74 strony

 11. Marketing w Internecie - 80 stron

 12. Marketing w działalności hotelarskiej - 150 stron

 13. Marketing w przedsiębiorstwie transportowym - 85 stron

 14. Marketingowa koncepcja rozwoju przedsiębiorstwa produkcyjnego - 89 stron

 15. Marketingowa strategia produktu bankowego - 59 stron

 16. Promocja na podstawie firmy X - 188 stron

 17. Promocja w sieci Internet - 170 stron

 18. Promocja sprzedaży usług turystycznych - 68 stron

 19. Reklama jako komunikat perswazyjny - 110 stron

 20. Wpływ działalności marketingowej na funkcjonowanie banku - 70 stron

 21. Promocja jako istotne narzędzie strategii przedsiębiorstwa - 140 stron

 22. Strategia marketingowa przedsiębiorstwa - 68 stron

Bankowość

 1. Banki komercyjne na rynku finansowym - 65 stron

 2. Działalność kredytowa banków na przykładzie X - 105 stron

 3. Bankowość elektroniczna i internetowa - 72 strony

 4. Bankowość internetowa - 50 stron

 5. Kredyt inwestycyjny - 70 stron

 6. Kredyty dla klientów indywidualnych - 95 stron

 7. Formy zabezpieczenia kredytów a ryzyko kredytowe - 46 stron

 8. Karty płatnicze jako nowoczesna forma rozliczeń pieniężnych - 100 stron

 9. Karty płatnicze - 69 stron

 10. Podstawowe produkty bankowe dla klientów indywidualnych w X - 35 stron

 11. Produktu bankowe, kredyt – 41 stron

 12. Zmiany w polskim systemie bankowości - 71 stron

 13. Kredyty konsumpcyjne w działalności banku - 80 stron

 14. Rola produktów kredytowych w bankach spółdzielczych - 55 stron

 15. Rola kredytu konsumpcyjnego w budżecie gospodarstw domowych - 130 stron

 16. ROR i usługi bankowe z nim powiązane - 80 stron

 17. Strategie działań polskich banków w warunkach konkurencji międzynarodowej - 90 stron

 18. Rynek kredytów samochodowych - 50 stron

 19. Kredytowanie i kredyty preferencyjne - 95 stron

 20. Przemiany bankowości spółdzielczej - 90 stron

 21. Rozwój bankowości w Polsce - 95 stron

 22. System bankowy w Polsce - 120 stron

 23. Nowoczesne kanały dystrybucji usług bankowych - 100 stron

Organizacja i Zarządzanie

 1. Negocjacje jako metoda kierowania konfliktami - 36 stron

 2. Komunikacja interpersonalna w sprzedaży - 73 strony

 3. Kreatywność pracowników a rozwój polskich spółek - 115 stron

 4. Kształtowanie motywacji zachowań - 53 strony

 5. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem - 69 stron

 6. TQM - 46 stron

 7. Wykorzystanie Internetu w firmie - 53 strony

 8. Handel elektroniczny. 37 stron

 9. Strategia sukcesu przedsiębiorstwa sektora MSP - 90 stron

Zarządzanie zasobami ludzkimi

 1. Motywowanie - 55 stron

 2. Motywowanie - 53 strony

 3. Kształtowanie motywacji zachowań - 53 strony

 4. System motywacji w zarządzaniu hipermarketem - 100 stron

 5. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem - 69 stron

 6. Motywacja – na przykładzie X - 130 stron

 7. Zarządzanie kadrami - 57 stron

 8. Rekrutacja i selekcja - 61 stron

 9. Rozwój zawodowy, szkolenia, awanse - 131 stron

 10. Zasoby ludzkie w organizacji - 122 strony

 11. System wynagrodzeń jako element zarządzania w przedsiębiorstwie - 70 stron

Finanse przedsiębiorstwa

 1. Leasing jako forma finansowania inwestycji - 71 stron

 2. Kapitał w przedsiębiorstwie - 70 stron

 3. Kształtowanie i finansowanie programu rozwoju firmy - 46 stron

 4. Leasing i towarzystwo leasingowe - 130 strony

 5. Przydatność rachunku przepływów pieniężnych w badaniu płynności finansowej przedsiębiorstwa - 120 stron

 6. Factoring - 62 strony

 7. Windykacja należności - 84 strony

Finanse publiczne

 1. Budżet gminy na przykładzie gminy X. – 68 stron

 2. Budżet gminy X. 96 stron.

 3. Analiza podatkowych źródeł dochodów gminy X. 59 stron

 4. Budżet gminy jako instrument efektywnego stymulowania rozwoju - 159 stron

 5. Obligacje skarbowe i komunalne - 110 stron

 6. Analiza wpływów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego - 70 stron

Podatki

 1. Funkcjonowanie i ewidencja podatków od towarów i usług VAT - 67 stron

 2. Kształtowanie się systemu ulg i odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych - 89 stron

 3. Metody obliczania i ewidencjonowania podatku dochodowego od osób fizycznych - 87 stron

Ubezpieczenia

 1. Działalność OFE w Polsce - 70 stron

 2. Polityka lokacyjna OFE - 84 strony

 3. OC – Ubezpieczenia komunalne - 49 stron

Rachunkowość

 1. Ewidencja i analiza kosztów rodzajowych na przykładzie X - 49 stron

 2. Ewidencja i kalkulacja kosztów zwykłej działalności operacyjnej - 130 stron

 3. Polityka bilansowa i sprawozdawczość finansowa w zarządzaniu firm± - 70 stron

 4. Rachunkowość finansowa i zarządcza - 100 stron

 5. Sprawozdawczość finansowa - 86 stron

 6. Kapitał w przedsiębiorstwie - 62 strony

 7. Controlling - 50 stron

Logistyka

 1. Strategie zarządzania logistycznego - 88 stron

 2. System dystrybucji - 49 stron

 3. Sieć logistyczna - 47 stron

Rynki kapitałowe / Giełda papierów wartościowych

 1. Rola i rozwój transakcji terminowych - 90 stron

 2. Internet jako instrument pomocnym przy podejmowaniu decyzji giełdowych - 46 stron

 3. Instrumenty pochodne - 50 stron