Biznes plan

WYSZUKIWARKA


Polecane strony


życzenia noworoczne 2023

Tagi


ryzyko bankowe | podróże | rata kredytu | przychody netto | biuro turystyczne | upadłość | zyski | społeczeństwo | buty | gra na giełdzie |
Kredyt akceptacyjnyKredyt akceptacyjny jest umową, na mocy której bank zobowiązuje się do akceptowania do kwoty kredytu ciągnionych na niego weksli przez przedsiębiorcę. Podstawą uzyskania akceptu bankowego weksla trasowanego na bank i ewentualnego korzystania z kredytu akceptacyjnego jest umowa, w której klient zleca bankowi akceptowanie weksli, a bank przyjmuje zlecenie, jednocześnie zobowiązując się do udzielenia kredytu akceptacyjnego w przypadku niedostarczenia przez klienta środków na wykup weksla.

Kredyt akceptacyjny ma zastosowanie wówczas, gdy dostawca nie dysponuje dostatecznymi informacjami na temat zdolności płatniczych odbiorcy. Kredyt akceptacyjny ma charakter krótkoterminowy i przeznaczony jest na finansowanie zobowiązań kredytobiorcy akceptowanymi przez bank wekslami. Zaletą tego typu kredytu są niskie koszty finansowania. Umożliwia on wystawcy weksla poprawę płynności finansowej i wiarygodności oraz umożliwia uzyskiwanie dochodów z depozytem stanowiących zabezpieczenie kredytu akceptacyjnego przy jednoczesnym terminowym regulowaniu zobowiązań wobec kontrahentów. Z kolei beneficjent dzięki kredytowi akceptacyjnemu ma możliwość regulowania własnych zobowiązań, a akcept jednego banku ułatwia uzyskanie kredytu dyskontowego w innym banku.

Weksel umożliwia szybsze otrzymanie należności, gdyż można go zdyskontować przed terminem płatności. Ułatwia to rozliczenia pomiędzy kolejnymi posiadaczami weksla. Maksymalny okres kredytowania wynosi na ogół do jednego roku. W terminie wykupu weksla bank pobiera należności z rachunku kredytobiorcy. W przypadku braku środków wykup weksla, w zależności od rodzaju zawartej umowy bank może pobrać środki pieniężne stanowiące zabezpieczenie lub uruchomić kredyt krótkoterminowy.

Statystyka tekstu: znaki - 1737 | słowa - 213 | zdania - 13

Tagi: #pożyczki #kredyty #płynność #kredyty dla firm #kredyt dla firm #kredyt dla firmy

Podobne tematy:
- Jakie kredyty zaciągają przedsiębiorstwa
- Kredyt inwestycyjny (kredyt celowy)
- Kredyt rewolwingowy
- Kredyt płatniczy dla firm
- Kredyt w rachunku bieżącym

Nowe tematy:
- Upadłość podmiotów umowy faktoringowej
- Potrzeby klientów według ekonomii
- Sytuacja firmy Opel na rynku
- Oferta firmy Opel na tle konkurencji
- Historia firmy Opel
- Wybór medium reklamowego
- Osobiste zabezpieczenia wierzytelności
- Formy zabezpieczeń wierzytelności banku
- Controlling w przedsiębiorstwie
- Czy giełda to odbicie sytuacji gospodarczej kraju