Biznes plan
Przeprowadzki Warszawa LevelUP

WYSZUKIWARKA


Polecane strony


Firma pozycjonująca

Tagi


zobowiązania | reklama w internecie | opinie | wycieczki | odnawialna linia kredytowa | Citroen | promocje | prowizje | producent samochodów | producent elektroniki |
Znaczenie logistyki w przedsiębiorstwieW literaturze istnieje wiele definicji logistyki, a odnoszą się one do różnych elementów dystrybucji fizycznej towarów i procesu gospodarowania w przedsiębiorstwach.

Wszystkie istniejące koncepcje logistyki można rozważać w następujących aspektach:
- koncepcyjno – funkcjonalnym – jest to pewna koncepcja zarządzania przepływami dóbr i informacji, w znaczenie zbioru metod i funkcji planowania, sterowania, organizowania i kontroli, opartych na zintegrowanym i systemowym ujmowaniu tych przepływów.
- przedmiotowo – strukturalnym – w tym aspekcie logistykę można traktować jako zintegrowany proces przepływów towarowych i informacyjnych oraz określony kompleks przedsięwzięć i rozwiązań strukturalnych związanych z integracją i realizacją tych przepływów.
- efektywnościowy – aspekt ten oznacza, że logistykę można uważać za pewną orientację i determinantę wzrostu efektywności, zorientowaną na oferowanie klientom pożądanego serwisu (poziomu i jakości obsługi logistycznej), przy równoczesnej racjonalizacji struktury kosztów logistyki i wzroście ogólnej efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie.
Ogólnie ujmując logistyka definiowana jest jako koncepcja zarządzania procesami i możliwościami przedsiębiorstwa w celu dobrze dopasowanej realizacji przepływów towarowych oraz powiązań firmy między jej partnerami rynkowymi.

Podstawowe cechy pojęcia logistyki to:
- transformacja czasowo-przestrzenna przedmiotu przepływów (dóbr i wartości),
- integracja funkcji planowania, sterowania oraz organizacji i kontroli procesów logistycznych,
- przyporządkowanie przepływów informacji przepływom towarów,
- orientacja na kryterium efektów i użyteczności rynkowych, związanych z realizacją dostaw, oraz kryterium racjonalizacji struktury kosztów,
- wyodrębnienie zakresu i struktury przedmiotu działalności logistycznej.
Nowoczesna logistyka jest traktowana i opisywana przede wszystkim jako:
- zasada, koncepcja myślenia i działania (idea, kryterium zarządzania),
- zintegrowany system i proces podejmowania decyzji związany z zarządzaniem fizycznym obiegiem towarów i informacji,
- skoordynowana, zintegrowana funkcja przedsiębiorstwa,
- zespól zintegrowanych instrumentów, metod zarządzania i działania,
- koncepcja kreowania i dostarczania nowych wartości i użyteczności rynkowych dla klientów w procesie dostaw towarów,
- działalność zorientowana na racjonalne wykorzystanie i kreowanie potencjału efektywności i wzrostu konkurencyjności,
- koncepcja stymulowania realizacji celów przedsiębiorstwa (marketingu),
- koncepcja i funkcja organizacji (reorganizacji) przedsiębiorstwa.

W chwili obecnej w zasadzie nie mówi się o logistyce jako o zjawisku lokalnym. Biorąc pod uwagę działania wszystkich przedsiębiorstw liczących się na rynku logistyka jest rozpatrywana w aspekcie międzynarodowym a nawet globalnym.
Znaczenie logistyki dla zarządzania przedsiębiorstwem zmienia się. Działalność logistyczna jest tożsama z wysiłkiem zmierzającym do przemieszczania i składowania towarów w obrębie łańcucha dostaw. Istotą logistyki jest zarządzanie łańcuchem dostaw, rozumiane jako sposób analizowania lub zarządzania sieciami logistycznymi.

Podstawą wizji zwolenników zarządzania łańcuchem dostaw jest możliwość obniżenia kosztów (m.in. obniżając koszty jakie pochłaniają magazyny, optymalizacja kosztów pochłanianych przez magazynowanie) lub lepszej obsługi klienta (sprawność). Ostatecznym celem jest zdobycie przez firmę lepszej pozycji konkurencyjnej na rynku globalnym i utrzymanie jej. Zarządzanie łańcuchem dostaw pozwala przedsiębiorstwom na podnoszenie ich pozycji strategicznych i efektywności operacyjnej.

Statystyka tekstu: znaki - 3679 | słowa - 412 | zdania - 18

Tagi: #logistyka #transport #magazyny #magazynowanie #łańcuch dostaw

Podobne tematy:
- Znaczenie logistyki międzynarodowej ze strategicznego punktu widzenia przedsiębiorstwa
- Potencjały i efekty strategiczne logistyki
- Strategie w logistyce przedsiębiorstwa
- Controlling w przedsiębiorstwie
- Proces szkoleń w przedsiębiorstwie X

Nowe tematy:
- Potrzeby klientów według ekonomii
- Sytuacja firmy Opel na rynku
- Oferta firmy Opel na tle konkurencji
- Historia firmy Opel
- Wybór medium reklamowego
- Osobiste zabezpieczenia wierzytelności
- Formy zabezpieczeń wierzytelności banku
- Controlling w przedsiębiorstwie
- Czy giełda to odbicie sytuacji gospodarczej kraju
- Giełda jako wskaźnik koniunktury ex-ante


TEST