Biznes planWYSZUKIWARKA


Polecane strony

Proces szkoleń w przedsiębiorstwie X

Proces szkoleń w firmie XYZ oparty jest na procedurze szkoleń PS/BIOF/2000. Celem tej procedury jest „zapewnienie planowania, przygotowania, realizacji i oceny efektywności szkoleń przyczyniających się do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników i osiągnięcia pożądanej jakości”.

Procedura ta określa sposób postępowania podczas organizowania szkoleń dla pracowników firmy XYZ. W swej treści zawiera szkolenia planowane, które to:
- zgłaszane mogą być przez pracowników, kierowników działów i władze XYZu na odpowiednim wniosku,
- wszystkie wnioski wymagają pisemnej akceptacji dyrektora generalnego,
- specjalista ds. kadr w porozumieniu z pełnomocnikiem ds. systemu jakości i kierownikami działów, ustala do końca 20 stycznia następnego roku ogólny plan szkoleń na rok następny.
Plan szkoleń opracowywany jest na podstawie wymagań stanowiskowych określonych w kartach wymagań stanowiskowych (załącznik A/PS/2000), identyfikacji szkoleń pracowników zgłoszonych przez dyrektora generalnego, kierowników działów oraz pełnomocnika ds. systemu jakości. Plan ten zawiera zestawienie potrzeb szkoleniowych, cel i zakres szkoleń oraz określenie grup pracowniczych objętych planem szkoleń i określenie budżetu przewidzianych szkoleń. Wszystkie powyższe założenia wymagają akceptacji dyrektora generalnego.

Ponadto w przypadku szkoleń zewnętrznych specjalista ds. kadr zbiera oferty, określa środki i materiały potrzebne do realizacji tego szkolenia. Analizuje je i wraz z przełożonym wybiera firmę przeprowadzającą szkolenie. Wszystkie szkolenia odnotowywane są w karcie szkoleń pracownika.
W przypadku szkoleń pozaplanowych, decyzje o ich przeprowadzaniu podejmuje dyrektor generalny. Wnioski zgłoszeniowe o ich przeprowadzenie zgłaszają sami zainteresowani.

Po odbyciu szkoleń, kierownictwo ma obowiązek sprawdzenia skuteczności odbytego szkolenia. W tym celu często prowadzone są rozmowy, służące wyjaśnieniu, czy warto było na nie iść, jak ono przebiegało i co nowego nauczyło?
Z analizy przebiegu przeprowadzania szkoleń stwierdzić można, że kierownictwo w przedsiębiorstwie produkcyjnym, XYZ stara się systematycznie szkolić swoich pracowników wierząc, że inwestycja ta w niedalekiej przyszłości przyniesie oczekiwane efekty. Szkoląc pracowników mają nadzieje wiele zyskać, ponieważ przeszkoleni ludzie są bardziej kompetentni, więcej wiedzą oraz lepiej sobie radzą w trudnych warunkach.

W konsekwencji szkolenia pracowników przyczyniają się do poprawy ilości i jakości wytwarzanych produktów przez XYZ, zmniejszają liczbę błędów i ograniczają marnotrawstwo. Dzięki dobrze przeszkolonej załodze firma wiele zyskuje na rynku. Jest konkurencją dla innych firm z branży farmaceutycznej, gdyż jakość wytwarzanych leków i ich receptury są bardziej udoskonalone.
Na szkolenia delegowani są ci pracownicy, u których dodatkowe podnoszenie kwalifikacji przyczynia się do rozwoju firmy. Chętnie na nie uczęszczają, bowiem wiedzą, że zaspokajają w ten sposób potrzeby organizacji,
a i sami dużo przez to zyskują podnosząc swoje dotychczasowe umiejętności.

Proces szkoleń nadzorowany jest prawidłowo, co dobrze świadczy
o systemie zarządzania w tym przedsiębiorstwie pod względem szkoleń. Sami zainteresowani delegowani na szkolenia chętnie uzupełniają swoją wiedzę niezbędną im w dalszym procesie rozwoju. Uczestniczą w szeregu spotkaniach, seminariach i kursach dokształcających. Co trzy, cztery lata odbywają
z dyrektorem generalnym przedsiębiorstwa rozmowę mającą na celu analizę ich oczekiwań, celów życiowych i możliwości zawodowych. Warunki, jakie stworzono pracownikom do szkoleń ocenić można jako bardzo dobre. Sprzyjają poszerzaniu horyzontów przez nich i rozwijaniu cech osobowości.