Biznes planWYSZUKIWARKA


Polecane strony

Co to jest biznes plan - podstawowe definicje

Zacznijmy od podstaw. Biznes plan to podstawowy dokument wspomagający zarządzanie firmą poprzez:
- konkretyzowanie koncepcji działania
- ustalanie metod i sposobów ich osiągania przy uwzględnieniu ograniczeń
- kontroli przebiegu realizacji przedsięwzięć

W literaturze spotkać można wiele rozmaitych definicji biznes planu. Ogólnie biorąc definicje biznes planu można podzielić na trzy grupy:
- definicje kojarzące biznes plan z planem przedsiębiorstwa,
- definicje utożsamiające biznes plan z planem przedsięwzięcia biznesowego,
- definicje, według których słowo biznes plan oznacza zarówno plan przedsiębiorstwa, jak i plan przedsięwzięcia gospodarczego.

Definicje kojarzącą biznes plan z planem przedsiębiorstwa wg. różnych autorów:
- biznes plan to „szczegółowy plan działania firmy, jaki przedsiębiorcy przedstawiają na piśmie.” Autor porównuje biznes plan do mapy, która pokazuje przedsiębiorcy jak dotrzeć do celu.
- „biznes plan jest to zbiór dokumentów planistycznych, które powinny określać przedsiębiorstwo, miejsce przedsiębiorstwa w otoczeniu gospodarczym, cele przedsiębiorstwa, sposoby i środki zmierzające do osiągnięcia celów w określonym horyzoncie czasowym.”
- „Biznes plan to zestaw dokumentów, w których na podstawie oceny sytuacji strategicznej firmy oraz danych historycznych zawarta jest projekcja celów firmy i sposobów ich osiągania, przy uwzględnieniu wszystkich istniejących uwarunkowań natury finansowej, rynkowej , marketingowej, organizacyjnej, kadrowej oraz technologicznej. Obejmuje on działalność bieżącą oraz okres od trzech do pięciu następnych lat.”

Przykładem definicji z drugiej grupy, czyli utożsamiające biznes plan z planem przedsięwzięcia biznesowego jest definicja:
- „Biznes plan jest dokumentem opisującym przedsięwzięcie gospodarcze, które chce się zrealizować w przyszłości, wraz z analizą i oceną wszystkich zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań mających wpływ na jego powodzenie.”

Według definicji z trzeciej grupy biznes planem nazywany jest plan przedsiębiorstwa lub przedsięwzięcia, głownie inwestycyjnego:
- „Biznes plan to plan przedsięwzięcia dochodowego, niekiedy jako plan przedsiębiorstwa lub po prostu plan działania nacelowany na sukces, na efekt zysku i rentowności.”
- „Biznes plan przedstawia warunki, narzędzia i sposoby realizacji celów firmy lub przedsięwzięcia inwestycyjnego.”