Biznes plan

WYSZUKIWARKA


Polecane strony


https://adwokatmorawska.pl/

Tagi


spoty reklamowe | bankowość internetowa | CV | strata | e-sklep | ubrania | nauka | MSP | kredyt rewolwingowy | piramida potrzeb Maslowa |
Zastosowanie spółki cywilnejWedług tradycyjnego poglądu spółka cywilna jest – w odróżnieniu od wszystkich pozostałych typów spółek (zarówno osobowych jak i kapitałowych – wyłącznie stosunkiem cywilnoprawnym (obligacyjnym). Nie posiada natomiast odrębnej podmiotowości prawnej wspólników.

Głównym argumentem przemawiającym na rzecz tego stanowiska jest fakt, iż ustawodawca ani w k.c., ani w żadnym innym akcie normatywnym nie nadał expresis verbis spółce cywilnej osobowości prawnej; nie uznał jej również za tzw. ułomna osobę prawną.

Kontrowersje odnośnie (rzekomej) podmiotowości prawnej spółek cywilnych są bezprzedmiotowe z chwilą wejścia w życie (z dniem 1 stycznia 2001 r.) ustawy z dnia 19 listopada 1999r. – Prawo działalności gospodarczej (DzU nr 101, poz. 1178 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 tej ustawy „przedsiębiorcą” może być jedynie osoba fizyczna, osoba prawna oraz „nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego”. Z kolei w myśl art. 2 ust. 2 „za przedsiębiorcę uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej”.

Z przytoczonych przepisów wynika w sposób wyraźny, iż de lege lata o zgodnie z nie budzącym wątpliwości zamiarem ustawodawcy – spółka cywilna nie jest odrębnym podmiotem prawa („przedsiębiorcą”), lecz wyłącznie stosunkiem zobowiązaniowym łączącym wspólników, z których każdy jest samodzielnym „przedsiębiorcą” (w ramach wspólnie wykonywanej działalności).

W ramach stosunku spółki cywilnej mogą być – zasadzie – realizowane wszelkiego rodzaju cele gospodarcze. W szczególności jest ona dogodna formą realizowania wspólnych przedsięwzięć gospodarczych o charakterze jednorazowym (tzw. spółka dorazowa rozwiązująca się po zrealizowaniu przedsięwzięcia).

W ramach spółki cywilnej może być prowadzone wyłącznie przedsiębiorstwo nie będące tzw. przedsiębiorstwem większych rozmiarów w rozumieniu art. 26 par. 4 k.s.h.

Zgodnie z tym artykułem spółka cywilna, której przychody netto ze sprzedaży towarów lub świadczenie usług w każdym z dwóch kolejnych lat obrotowych osiągnęły równowartość w walucie polskiej co najmniej 400 000 euro podlega obligatoryjnemu wpisowi do rejestru przedsiębiorstw – z chwila wpisu spółka ta staje się spółką jawną.

Treść zgłoszenia spółki cywilnej prowadzącej przedsiębiorstwo większych rozmiarów do sądu rejestrowego powinna zawierać analogicznie elementy jak treść zgłoszenia spółki jawnej, a więc:
- Firmę, siedzibę i adres spółki
- Przedmiot działalności spółki
- Nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) wspólników oraz adresy wspólników albo ich adresy do doręczeń, oraz nazwiska i imiona osób, które są uprawnione do reprezentowania spółki i sposób reprezentacji.

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawna dokonane w trybie przewidzianym w art. 26 par. 4 k.s.h. nie zmienia zasad odpowiedzialności wspólników w odniesieniu do zobowiązań zaciągniętych w ramach spółki przed przekształceniem.

Statystyka tekstu: znaki - 3026 | słowa - 386 | zdania - 37

Tagi: #spółka cywilna #biznes #firma #spółka jawna #wspólnicy #prawo cywilne

Podobne tematy:
- Spółka cywilna - istota i charakter
- Zmiany prawne po krachu giełdowym w 1929 roku
- Notowania giełdowe
- Uczestnicy rynku papierów wartościowych
- Kredyt akceptacyjny

Nowe tematy:
- Upadłość podmiotów umowy faktoringowej
- Potrzeby klientów według ekonomii
- Sytuacja firmy Opel na rynku
- Oferta firmy Opel na tle konkurencji
- Historia firmy Opel
- Wybór medium reklamowego
- Osobiste zabezpieczenia wierzytelności
- Formy zabezpieczeń wierzytelności banku
- Controlling w przedsiębiorstwie
- Czy giełda to odbicie sytuacji gospodarczej kraju