Biznes plan

WYSZUKIWARKA


Polecane strony


Program magazynowy

Tagi


opłaty | reklamodawcy | zabezpieczenia kredytu | splata kredytu | planowanie | cash flow | zarządzanie personelem | zarządzanie przedsiębiorstwem | przychody netto | majątek |
Zarządzanie i kierowanieZarządzanie to pojęcie, z którym spotkamy się, na co dzień, podejmując działania w różnych instytucjach lub w życiu codziennym. Jest procesem złożonym składającym się z wielu działań osób pełniących funkcje kierownicze. Stanowi nieodłączny element funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, w którym ma miejsce proces gospodarowania zasobami ludzkimi. Jest działaniem, którego podmiotem jest zawsze człowiek lub zespół ludzi zaś przedmiotem człowiek i rzeczy, którymi się posługuje. Proces zarządzania zasobami ludzkimi polega, więc przede wszystkim na dążeniu do zapewnienia osiągnięcia w instytucji podstawowych pożądanych stanów rzeczy.

Kierownicy zarządzający w przedsiębiorstwach powinni być zobligowani do zapewnienia zadowalających warunków pracy, czyli takich gdzie zapewniona jest równowaga między aspiracjami pracowników, a wymaganiami ze strony przełożonego. Istotnym elementem zarządzania jest umiejętność wyzwalania grupowego wysiłku. Istotna jest przy tym znajomość psychologii zarządzania ludźmi, oparta na hierarchii ludzkich potrzeb. Maslow wskazuje na wagę poszczególnych rodzajów potrzeb.

Na jej podstawie każde przedsiębiorstwo powinno dbać o zaspokojenie potrzeb pracownika na każdym poziomie, dlatego też tak istotne są rzeczy z pozoru oczywiste jak warunki socjalno-bytowe środowiska pracy, higiena, poczucie bezpieczeństwa, które mogą być zagrożone przez nowe zmiany ekonomiczne, technologiczne i zawodowe.

Innym równie ważnym sposobem motywowania pracowników są szkolenia, sesje edukacyjne, seminaria. Mają wiele zalet, gdyż pozwalają one na lepsze wykorzystanie potencjału tkwiącego w ludziach, co podnosi pozytywny skutek dla firmy, a samym pracownikom daje między innymi poczucie realizacji
i samodoskonalenia.

Zarządzanie w przedsiębiorstwie to także wynagrodzenia, świadczenia pozapłacowe oraz kary. Nagrody dla pracowników służą kształtowaniu i utrwalaniu zachowań pozytywnie wpływających na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, natomiast kary mają za zadanie eliminować zachowania niezgodne z oczekiwaniami zarządzających firmą. Dlatego też, zarządzanie postawami pracowników w firmie powinno, bazować na wzajemnych relacjach międzyludzkich, nie zaś być wyłączną formą wynagrodzenia pracowników.

Zarządzanie zasobami ludzkimi wymaga dużego wysiłku, determinacji, wiedzy i umiejętności ze strony kadry kierowniczej. Wówczas umiejętne zarządzanie przedsiębiorstwem przysłuży się całej organizacji i zamierzonym celom. Stanowić będzie siłę napędową zmierzającą ku wyznaczonym celom.

W XYZie proces zarządzania postawami pracowników jest nieco zachwiany. Kierownicy liniowi nie zawsze właściwie postępują z załogą firmy. Atmosfera panująca w pracy, nie do końca jest tą wymarzoną przez pracowników. Motywacja podwładnych też pozostawia wiele do życzenia. Ludzie mimo to są zadowoleni z pracy i warunków, jakie im stworzono. Chętnie biorą udział we wszelkich szkoleniach jak i zajęciach integracyjnych.

W przedsiębiorstwie XYZ, zaobserwować jednak można fakt, że kierownictwo jest świadome, jakich ludzi zatrudnia i z kim mają do czynienia. Starają się kłaść nacisk na stwarzanie takich warunków, w których pracownik uruchamia swój potencjał umysłowy, wykazuje się kreatywnością i pełnią pomysłów oraz w pełni angażuje się w realizowane przez siebie zadania.

Może nie do końca właściwie zarządzają swoimi podwładnymi, lecz mimo to ma to swoje odzwierciedlenie w wizerunku przedsiębiorstwa na zewnątrz. Stworzone warunki wpływają niekiedy na różne relacje międzyludzkie, jednakże pomagają one przezwyciężyć kryzysy przedsiębiorstwa oraz wydajną pracę załogi. Firma XYZ w ramach swoich funkcji, ma duże możliwości zaspokajania potrzeb swoich pracowników, choć nie do końca chce je dostrzegać.

Kierownictwo musiałoby popracować nad modyfikacją regulaminu wynagradzania. Określić jasno zasady polityki płacowej w firmie, a nie jak był to dotychczas. Zaznaczyć, w jakim stopniu wzrost wynagrodzenia lub wysokość dodatków powinien zależeć od osiąganych rezultatów pracowników. System płac powinien być tak skonstruowany, by zatrzymał w firmie ludzi najbardziej dla niego przydatnych, a nie był głównym czynnikiem motywacyjnym.

Osoba, która ma silną motywację wie, czego chce w życiu i rozumie, jaką drogą dojdzie do upragnionego celu. Opiera się na dwóch podstawowych kryteriach: potrzeb i pragnień jednostki oraz celu w kierunku, którego jednostka zbliża się lub, od którego się oddala. Pamiętać należy o tym, że proces motywowania rozpoczyna się z chwilą, gdy coraz bardziej świadomie lub nie dochodzi do głosu poczucie niespełnienia. Z chwilą, gdy, dane pragnienie zostanie spełnione, pojawia się inne i proces zaczyna się na nowo. Zmotywowany pracownik to efektywny pracownik, a to właśnie pracownicy są filarem każdej organizacji.

A czym właściwie jest organizacja?:
- Organizacja to grupa ludzi, mająca wspólny cel, zadania, plan i program.
- Organizacja to planowa koordynacja działań grupy ludzi, dla osiągnięcia wspólnych, jasno określonych celów, za pomocą podziału pracy i funkcji oraz hierarchii władzy i odpowiedzialności.

Pełni ona trzy podstawowe funkcje:
Organizacja osiąga cele, przechowuje wiedzę i tworzy kariery.
1. Osiąganie celów - Przezwyciężając granice możliwości jednostek, organizacja umożliwia realizację celów, których samodzielne osiągnięcie byłoby trudniejsze lub wręcz niemożliwe.
2. Przechowywanie wiedzy - Organizacja gromadzi i chroni wiedzę cywilizacji, opracowuje też nowe i skuteczniejsze metody działania.
3. Tworzenie karier - Organizacja zapewnia pracownikom źródło utrzymania, umożliwiając równocześnie osiągnięcie osobistego zadowolenia i samorealizację.

Każda organizacja ma swoją kulturę, a kultura organizacyjna to zbiór wspólnych wartości, rytuałów, specyficznego języka i innych elementów, podtrzymujących poczucie wspólnoty wśród członków organizacji.

Kultura jest podstawowym wyznacznikiem zachowania w organizacjach, spełnia cztery ważne funkcje: dostarcza poczucia tożsamości, wzbudza zaangażowanie w misję organizacji, wspiera jej stabilność oraz wpływa na zachowanie jednostek, dostarczając im poczucia sensowności środowiska.

Kultura w organizacji może się przejawiać w różny sposób, na przykład poprzez:
- stopień formalizacji (zwracanie się do siebie, układ biura)
- sposoby kierowania (ścieżki kariery, oceny nowych pomysłów, premiowanie)
- kod ubioru

Statystyka tekstu: znaki - 6419 | słowa - 813 | zdania - 50

Tagi: #zarządzanie #kierowanie #pracownicy #przedsiębiorstwo #kierownicy #motywowanie

Podobne tematy:
- Istota zarządzania zasobami ludzkimi (pracownikami)
- Zasady zarządzania pracownikami
- Znaczenie logistyki międzynarodowej ze strategicznego punktu widzenia przedsiębiorstwa
- Controlling w przedsiębiorstwie
- Znaczenie logistyki w przedsiębiorstwie

Nowe tematy:
- Upadłość podmiotów umowy faktoringowej
- Potrzeby klientów według ekonomii
- Sytuacja firmy Opel na rynku
- Oferta firmy Opel na tle konkurencji
- Historia firmy Opel
- Wybór medium reklamowego
- Osobiste zabezpieczenia wierzytelności
- Formy zabezpieczeń wierzytelności banku
- Controlling w przedsiębiorstwie
- Czy giełda to odbicie sytuacji gospodarczej kraju